O NAS            KONTAKT
ARCHIWUM > Wydarzenia 2009r.

 

 

2009r.

 

 

 

 

***********************************************************************************************

 

 
Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
KONKURS  RECYTATORSKI  „ Wędrówki po Zwierzątkowie”

                                                       

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
 w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci
pt. „Wędrówki po Zwierzątkowie” czyli wierszyki o zwierzątkach.Cele konkursu:


- popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej.
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
- kształcenie wrażliwości na piękno.
- mobilizacja do występów przed publicznością.Założenia Konkursu:


W konkursie biorą udział dzieci z kl. „0”.
Założeniem konkursu jest przygotowanie jednej formy teatralnej. Forma może mieć charakter indywidualnej bądź grupowej mini inscenizacji zamkniętej w ramach 10 minut. Liczba dzieci ograniczona do 6 osób.Pożądane jest przygotowanie prac rysunkowych (technika dowolna) do wybranych wierszy, które będą stanowić oprawę plastyczną  imprezy.Przewidywany termin imprezy –11  maja 2010 r.  , wtorek , godz. 10.00   ( Tydzień Bibliotek)
Eliminacje gminne odbędą się w bibliotekach gminnych.  Do 15 kwietnia 2010 r. należy dostarczyć prace plastyczne.
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne swego udziału do 15 kwietnia 2010 roku (pod numer  tel. 0-54 285 32 80), podanie nazwy grupy, nazwiska uczestników , opiekunów i liczby dzieci biorących udział w konkursie.    Dla uczestników przewidujemy nagrody.
Ufundowana zostanie również nagroda indywidualna za najciekawszą interpretację wiersza.
Główną nagrodą będzie spotkanie autorskie – NIESPODZIANKA!
 O dokładnym terminie imprezy poinformujemy.


Wszelkie informacje o  konkursie można uzyskać u pani Karoliny Ćwikły w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie.

 

 

 

 

 

************************************************************************************************

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

pod patronatem Burmistrza Miasta Radziejowa przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Urzędu Gminy w Radziejowie,

ogłasza

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI (XVIII edycja)

im. Franciszka Becińskiego

 

 

CELE KONKURSU

 

 - pobudzenie aktywności twórczej i uzyskanie utworów literackich o wysokich walorach artystycznych,

 - popularyzacja współczesnej twórczości literackiej, zwłaszcza regionalnej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach

 - poezji

 - prozy

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Uczestnicy nadsyłają zestaw pięciu wierszy niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzanych w innych konkursach.

4. Tematyka prac jest dowolna, ale jeden utwór winien być poświęcony problematyce kujawskiej, regionalnej.

5. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w trzech egzemplarzach, opatrzonych godłem pod adresem:

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego,

88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33 z dopiskiem na kopercie " Konkurs".

 

6. Imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem jak praca konkursowa.

7. Jury nie będzie rozpatrywać prac opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz pojedyńczych utworów (wierszy).

8. Utwory prozatorskie nie mogą przekroczyć 15 stron maszynopisu (także w 3 egzempl.)

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

 

TERMINY

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2010r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie " Dni Radziejowa" w czerwcu 2010r.

 

JURY

 

Organizatorzy zapewniają profesjonalne Jury.

 

NAGRODY

 

Przewiduje się nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

 

UWAGI

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorarium autorskiego (planowane jest w przyszłości wydanie pokonkursowego tomiku poezji). W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury Konkursu.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w " Dniach Radziejowa" w czerwcu 2010r.

 

 

 

 

 

********************************************************************************************

Biblioteka zaprasza na pokonkursową wystawę X Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. " Wolność na zakręcie - 13 grudnia 1981r.", przygotowaną przez radziejowskie Stowarzyszenie Forum Samorządowe.

 

 

 

 

 

 ********************************************************************************************

Wystawa świąteczna przygotowana przez uczniów z kółka plastycznego działajacego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radziejowie. Wystawę można obejrzeć w bibliotece a także zakupić prezentowane ozdoby.

 

 

 


 

 

 

 

**********************************************************************************************

Radziejowski płatnerz -  Pan Witold Strzałkowski przekazał na rzecz Izby Regionalnej tarczę z herbem Radziejowa.

 

 

 

***********************************************************************************************

 

Fryderyk Chopin 2010

 

 

Jaki był Fryderyk Chopin?

Powiatowy Konkurs Wiedzy o życiu

i twórczości Fryderyka Chopina.

 

 

Wychodząc naprzeciw   Roku Chopinowskiego – 2010  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie  pragnie włączyć się    do obchodów rocznicowych poprzez zorganizowanie  Powiatowego Konkursu Wiedzy na temat życia i twórczości naszego Wielkiego Rodaka – pt. „Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin ? ”.  Konkurs ma  na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkół kujawskich ( w tym Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie oraz Ognisk Muzycznych  z terenu powiatu) postaci i dzieła kompozytora,  miejsc nie tylko naszego województwa z nim związanych (niedaleko Radziejowa przyszła na świat w majątku  hr. Skarbka – Długie – Tekla Justyna Krzyżanowska – matka Fryderyka),   literatury przedmiotu – biograficznej i wspomnieniowej oraz podmiotowej – listów pisanych przez Chopina w latach młodzieńczych.
Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie oraz na stronach internetowych biblioteki
 i ogólnopolskiego  Biura Obchodów -  Chopin 2010 :

 www.bibliotekaradziejow.cdx.pl
 www.chopin2010.plRegulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy O Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina
 pt. Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin ? ” w  dwusetną rocznicę urodzin (1810-2010).

   I. Organizatorzy:
      Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
 w Radziejowie  (woj. kujawsko-pomorskie)
  II .Cele konkursu:  
    1.  Zainteresowanie dzieci i młodzieży postacią i dziełem największego polskiego kompozytora  Fryderyka Chopina.
    2.  Upowszechnienie twórczości Fryderyka Chopina.
    3.  Rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do muzyki klasycznej.
    4.   Zainteresowanie młodzieży literaturą popularno-naukową (biograficzną, wspomnieniową, epistolograficzną)  związaną z postacią wielkiego muzyka.
     5.  Rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez ukazywanie epoki romantycznej, w której żył i tworzył Fryderyk Chopin.
     6. Ukazywanie muzyki Chopina jako źródła inspiracji dla własnej twórczości plastycznej, literackiej czy wreszcie muzycznej.
     7. Spopularyzowanie miejsc związanych  z życiem kompozytora (cel krajoznawczy)   III. Tematyka konkursu:
    1. Życie i twórczość Fryderyka Chopina.
    2. Miejsca związane z postacią Fryderyka Chopina.
    3. Twórczość kompozytora.
   IV. Warunki uczestnictwa:
   1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci wyższych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, w tym także uczniowie szkoły i ognisk muzycznych  działających na terenie powiatu radziejowskiego.
   2. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z załączoną do regulaminu bibliografią. Mogą także czerpać swą wiedzę z innych  im dostępnych źródeł.
   3. Konkurs będzie miał formę testu wyboru oraz pytań otwartych. Niektóre z pytań dotyczących twórczości -  formę odsłuchu fragmentu  nagrania.
   V. Kryteria oceny:
 Każda prawidłowa odpowiedź : 3 pkt.,   niepełna – 1 pkt.  Punkty za  prawidłową odpowiedź dotyczącą twórczości ( odsłuch) – 5 pkt.
  VI. Terminy:


  1.Zgłoszenia do udziału w konkursie przesyłają opiekunowie lub rodzice uczniów  w terminie do 31 grudnia 2009 roku.
  2. W zgłoszeniu należy podać :
       - imię i nazwisko ucznia
       - nazwę i adres szkoły ( Ogniska Muzycznego) oraz telefon kontaktowy
       - imię i nazwisko opiekuna
 3. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
    Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego ,
    88-200 Radziejów, ul. Odjezdna 33
    z dopiskiem : „Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin?”

 4. Konkurs odbędzie się dnia 1 marca 2010 roku o godzinie 10.00 w czytelni Miejskiej
 i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.
VII. Uwagi końcowe
 1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zorganizowania konkursu z podziałem na kategorie wiekowe uczniów.
2.Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy i ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy.
3. Wszelkie uwagi i pytania związane z konkursem prosimy kierować   na w/w adres biblioteki do instruktora  pani Danuty Wielgosz.
     


                                                                                     Organizatorzy Konkursu:
                                                                                                       Miejska i Powiatowa Biblioteka   Publiczna
                                                                                                       im Franciszka Becińskiego
                                                                                                       w Radziejowie

Fryderyk Chopin – życie i dzieło  (zestawienie bibliograficzne dla uczniów szkół podstawowych)


1. Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną, oprac. Krystyna Kobylańska,
Warszawa  1972 ( tylko te pisane przez Fryderyka do rodziny i przyjaciół w okresie dzieciństwa i  wczesnej młodości)
2. Broszkiewicz Jerzy, Opowieść o Chopinie, Warszawa 1956
3. Chopin, pod red. Anety Dąbrowskiej. T1-15, Warszawa 2009 (książki z płytami – kolekcja specjalna „Rzeczpospolitej”
4 .Cieśla Piotr, Polska Chopina, Warszawa 2009
5. Ekiert Janusz, Fryderyk Chopin : biografia ilustrowana, Warszawa 2009
6. Jeżewska Zofia, Fryderyk Chopin, Warszawa 1973
7. Łopalewski Tadeusz, Fryderyk, Warszawa 1962
8. Mayzner, Tadeusz, Chopin, Kraków 1968
9. Rusinek Michał, Mały Chopin, Kraków 2008
10.Wyżyńska-Konopielko Dorota, Chopin oczami dzieci, Warszawa 2008 (książka z płytą)  
 Utwory muzyczne:
 
1. Etiuda c-moll op. 10 nr 12
2. Mazurek As-dur op. 50 nr 2
3. Mazurek fis-moll op. 59 nr 3
4. Nokturn b-moll op.9 nr1
5. Preludium Des-dur op. 28 nr 15
6. Walc As-dur op.34 nr 1
7. Walc cis-moll op. 64 nr 2 
Oprac. Danuta Wielgosz


Fryderyk Chopin – życie i dzieło ( zestawienie bibliograficzne dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej)


1.. Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną, oprac. Krystyna Kobylańska,
 Warszawa 1972 ( tylko listy z okresu młodości)
2. Cieśla Piotr, Polska Chopina, Warszawa 2009
3. Chopin, pod red . Anety Dąbrowskiej, T.1-15,  Warszawa 2009
 (kolekcja Rzeczpospolitej)
4. Dulęba Władysław, Chopin, Warszawa 1975
5. Ekiert Janusz, Fryderyk Chopin : biografia ilustrowana, Warszawa 2009
6. Iwaszkiewicz Jarosław, Chopin, Warszawa 1976
7. Orga Ates, Chopin, Warszawa 1999
8. Wachowicz Barbara, Malwy na lewadach, Warszawa 1983
8. Wierzyński Kazimierz, Życie Chopina, Kraków 1978
9. Zamoyski Adam, Chopin, Warszawa 1985


Utwory muzyczne:


1. Etiuda c-moll,  op. 10 nr 12
2. Mazurek As –dur,  op. 50 nr 2
3. Mazurek fis-moll,  op. 59 nr 3
4. Nokturn b-moll, op. 9 nr 1
5 . Polonez A-dur, op.40 nr 1
6. Polonez cis-moll, op. 26 nr 1
7. Preludium Des-dur, op. 28 nr 15
8. Scherzo h-moll,  op. 20 nr 1
9. Walc As-dur,  op. 34 nr 1
10.Walc cis-moll,  op. 64 nr 2

Oprac. Danuta Wielgosz

 

 

 

 

*********************************************************************************************

 

Zapraszamy na trzy wystawy stałe:

 

 

Antoni Iglewski " Ponar" - Cichociemny z Radziejowa, na której prezentowane są zdjęcia i odznaczenia.

 

 

oraz wystawę "Panoramy, mapy, plany, zdjęcia i szkice dawnego Radziejowa"

 

 

a także na nowo otwartą  wystawę numizmatyczną gdzie prezentowna najstarsza, rzymska, srebrna  moneta ma prawie 1900 lat (wystawę można oglądać w Izbie Regionalnej mieszczącej się na terenie biblioteki - jeżeli ktoś posiada w swoich zbiorach monety sprzed 1945r. i chciałby je przekazać lub oddać w depozyt czasowy  -  serdecznie zapraszamy.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************************************************************

19 XI 2009r.

Odwiedziny przedszkolaków z  Piotrkowa Kujawskiegoktóre zaprezentowały bajkę " Królewna Śnieżka".

 

Głośne czytanie oraz zwiedzanie Izby Regionalnej.

 

 

 

**********************************************************************************************************************************

Dnia 8 grudnia 2009 r. ( godz. 15.30 ) zapraszamy na spotkanie z Jackiem Dehnelem - poetą, tłumaczem, prozaikiem, malarzem. Autorem książek poetyckich, powieści, opowiadań.

 

Nagrody:

 

2005 - Nagroda Kościelskich

2007 -  Laureat Paszportu Polityki

2009 - Nagroda kulturalna miasta Gdańska " Splendor Gedanensis" za książkę " Balzakiana", a także przekłady poetyckie Philipa Larkina.

 

Twórczość literacka:

Proza:

- Lala

- Rynek w Smyrnie

- Balzakiana

 

Poezja:

 -  Wiersze

 - Wybrzerze na południe

 - Brzytwa okamgnienia

 - Ekran kontrolny

 

 

 

Powieść "Lala"

Jest rok 1919. W Kielcach przychodzi na świat dziewczynka. Roztargniona rodzina przez pięć lat nie może się zebrać, aby nadać jej imię. Mówią o niej „Lalka”, „Laleczka”, „Lalunia”. W końcu rodzice wywiązują się ze swojego obowiązku, jednak dziewczynka na zawsze już pozostaje Lalą. W powieści Jacka Dehnela imię bohaterki nabiera jednak dodatkowych znaczeń. Z jednej strony jest wyrazem czułości, jaką przez całe życie otaczana była przez bliskich, z drugiej zaś metaforą jej starczego bezwładu i zdziecinnienia, powolnego zapadania w letarg, którego jesteśmy świadkami w ostatniej części utworu. Rozpięta pomiędzy tradycją rodzinnej sagi, biografii, powieści o dojrzewaniu i wywiadu-rzeki, Lala jest historią kobiety, która wbrew temu, co nieustannie powtarzała, zawsze miała więcej rozumu niż szczęścia. Dzięki temu udało jej się dokonać rzadkiej sztuki – przeżyła bezpiecznie i względnie pogodnie najokrutniejsze chyba stulecie w historii Europy. Perspektywa wkraczającego w dorosłość wnuka, z której śledzimy dawne i obecne losy bohaterki, dodaje książce specyficznego uroku.Tomik wierszy " Ekran kontrolny"


Po ostatnich wydawnictwach prozatorskich i translatorskich Jacek Dehnel powraca z książką poetycką. W wierszach z Ekranu kontrolnego tradycja literacka z całym bagażem toposów i efektów formalnych zderza się z niebanalnymi i odważnymi obrazami, nie unikającymi odniesień filozoficznych i obyczajowych, udowadniając, że "klasycyzm może być płodny, gdy wyprowadza się go z muzeów na ulice i wtrąca we własne życie". Najnowsza książka laureata Nagrody Fundacji im. Kościelskich
(2005), Paszportu "Polityki" (2007) i Nagrody Splendor Gedanensis (2008).

 


 

 

************************************************************************

Lekcje biblioteczne,

zwiedzanie wystaw: "Antoni Iglewski  "Ponar" - Cichociemny z Radziejowa",

                                     "Panoramy, mapy, plany, zdjęcia i szkice dawnego

                                                               Radziejowa,

zwiedzanie Izby Regionalnej przez młodzież z radziejowskich szkół.

 

 

 

**************************************************************************************

 

 

Na ogłoszony przez bibliotekę I Powiatowy Konkurs   – „Barwy jesieni  - sztuka osób niepełnosprawnych” wpłynęły 54 prace, wykonane różną techniką plastyczną.  Nie zabrakło także pracy literackiej, zapewne   najbardziej związaną  z placówką organizującą konkurs.

 Z dużą satysfakcją jury pod przewodnictwem piszącej te słowa oraz przy  konkretnym wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w osobie Pani Magdaleny Urbańskiej nagrodziło i wyróżniło wszystkich uzdolnionych uczestników konkursu. Podsumowanie i wręczenie nagród przez przedstawicieli powiatu i miasta – Pani Anny Brudzińskiej, Panów Wojciecha Kotarskiego i Marka Pawlaka, uświetnione recytacją dzieci pracujących pod kierunkiem   Pani Ilony Dąbrowskiej, wystawa nie tylko ta konkursowa przygotowana pod kierunkiem Pań Celiny Głowackiej, Renaty Marek, Oli Malinowskiej ze SOSW w Radziejowie oraz opiekunów i instruktorów Domu Opieki Społecznej w Piotrkowie Kujawskim i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi, ich  entuzjazm -  pozwala mieć nadzieje na kontynuowanie  konkursu w następnych latach z pożytkiem zarówno dla uczestników jak i organizatorów. Bowiem dzięki pracom plastycznym  biblioteka nabrała ciepłych,  jesiennych rumieńców… o czym można przekonać się osobiście odwiedzając nasze mury do 10 grudnia b.r.

 

Co do nagród i wyróżnień w wyżej wymienionym Konkursie w kategorii dzieci i młodzieży nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I nagroda – Łukasz Bienias i Arleta Starosta

II nagroda -  Łukasz Bogdański i Ilona Kwiatkowska

III nagroda - Justyna Wiśniewska

 

Wyróżnienia :  Jakub Berkowski, Marcin Cygański, Agnieszka Dominiak, Krzysztof Jeszke, Paweł Królik, Marcin Pacanowski, Krystian Racinowski, Mateusz Racinowski, Arkadiusz Sasiński, Agata Smolarek,  Justyna Zaliszewska

W kategorii literackiej wyróżnienie przyznano Karolinie Janiak.

 

W kategorii dorosłych nagrodzono i wyróżniono:

I nagroda – Pani Teresa Budzińska i Pan Marian Brochocki

II nagroda – Pan Krzysztof Maciołek

III nagroda -  Pani Iwona Rakowska oraz Pani Barbara Wieczorkiewicz

 

W tej kategorii wyróżnienia otrzymali :  Panie -  Elżbieta Jędruszczak, Małgorzata Kostrzak, Elżbieta Robakowska, Barbara Wesołowska oraz Panowie Krzysztof Kołodziej, Grzegorz Proń, Tomasz Walczak oraz Dariusz Wawrzyniak

 

Organizatorzy MiPBP w Radziejowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej  w Radziejowie serdecznie gratulują zwycięzcom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom, opiekunom i  instruktorom  z SP i  SOSW w Radziejowie, Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 ***************************************************************************

 

Głośne czytanie w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radziejowie - grupa " Żabki".

Z okazji urodzin Kubusia puchatka Przypadjących dnia 14 października odbyło się spotkanie Głośnego czytania.

 

Bibliotekarka Karolina Ćwikła czytała dzieciom opowiadania o Kubusiu Puchatku.

 

 

 

 

*****************************************************************************

15 X 2009r. tutejsza biblioteka była organizatorem seminarium szkoleniowego bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu radziejowskiego.

Dyrektor Halina Paczkowska zapoznała uczestników z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Instruktor Danuta Wielgosz przedstawiła zgromadzonym bibliotekarzom nastepujące tematy:

 

1. Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa  - jej zasoby i sposoby wykorzystania.

2. Media wobec potrzeb bibliotek publicznych.

3. Nabytki bibliotek gminnych a potrzeby ich czytelników w świetle badań.

 

Seminarium zakończyło się dyskusją wokół w/w tematów.

 

 

 

 

 

 ********************************************************************

8 Października godz. 10.00 - Mała forma teatralna pt. "Jednak zostanie po mnie", w wykonaniu Koła Teatralnego pod kierunkiem Grażyny Trzmielewskiej.

 

 

 

 ************************************************************************************************

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

zaprasza na spotkanie autorskie z CHRISTIANEM MEDARDUSEM MANTEUFFELEM  

(Krystian Medard Czerwiński), publicystę wydawnictw konspiracyjnych, współcześnie publikujacy w kraju i za granicą, laureat wielu nagród literackich.

"TAK BYłO... JEST NIE TAK JAK BYĆ MIAłO"

(Miłość i Pasja 1968 - 2009)

Prezentacja twórczości w wykonaniu

aktorki teatru Polskiego w Bydgoszczy

 ROMY WARMUS

7 PAŹDZIERNIKA GODZ. 17.00, CZYTELNIA BIBLIOTEKI.

 

 

******************************************************************

 

 

6 Października godz. 10.00 - Spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwoju Miasta Radziejowa.

 

 

**********************************************************************************************************

 

 

TYDZIEŃ ZE SŁOWACKIM

 

5 Października godz. 12.00  - prelekcja dr Dariusza Tomasza Lebiody na temat " Króla -  Ducha Poezji Polskiej"  w 200 - setną rocznicę urodzin poety.

 

 

 

*************************************************************************************************************

 

SPRAWOZDANIE z DKK

 

   21 września  2009 roku o godz. 15.00 w MiPBP w Radziejowie odbyło się pierwsze młodzieżowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.  Członkami Klubu zostały dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Radziejowie   - opiekun – pani Grażyna Trzmielewska. Animatorem Klubu jest Karolina Ćwikła – bibliotekarz Oddziału dla Dzieci MiPBP w Radziejowie.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób.

Dzieci  poznały zadania, zasady działania DKK  i regulamin .

Spośród zaproponowanych czterech tytułów książek – Ewy  Nowak „Kiedyś na pewno”, Joanny Fabickiej  „Szalone życie Rudolfa”, Anny Onichimowskiej  „Dziesięć stron świata”, Barbary Kosmowskiej „Pozłacana rybka” wybrano do przeczytania książkę  B. Kosmowskiej.

Następne spotkanie planowane jest 19 października 2009r.

 

Karolina Ćwikła

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

ogłasza

 

Powiatowy konkurs dla osób niepełnosprawnych " BARWY JESIENI "

 - sztuka osób niepełnosprawnych

 

Cele konkursu

 - propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,

 - poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,

 - aktywizownie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej poprzez sztukę.

  - rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez wzgledu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.

 

 - założeniem konkursu jest napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza) lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.

 - w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna ( malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych " owoców jesieni", suszonych kwiatów, liści itp.)

 - na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, szkołę ( w przypadku ucznia) i nazwisko opiekuna.

 

Termin nadsyłania prac do 10 października 2009 roku.

 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

Dla uczestników przewidujemy NAGRODY!

Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym czasie.

 

Prace należy kierować na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie

ul. Objezdna 33

88 - 200 Radziejów

 

 

***********************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Pan Szymon Szynkowski przekazał na rzecz biblioteki pamiątki po Antonim Iglewskim -  pseudonim "PONAR", Cichociemnym z Radziejowa.

 

 

 

 

  

 

 

Wyniki XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Franciszka Becińskiego.

 

W ramach obchodów XXXV DNI RADZIEJOWA 25 czerwca o godz. 11 w czytelni biblioteki odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. F. Becinskiego.

Jury konkursu dr Tomasz Lebioda, Ella Hyciek, Krystian Czerwiński ( Manteuffel) przyznało nagrody, wyróżnienia.

 

W dziedzinie poezji:

 

I nagroda - kwota 1200zł – przyznano Eli Galoch z Turku,

II nagroda -kwota 700 zł – przyznano Mirosławowi Glazikowi z Kowala,

III nagroda - kwota 500zł – przyznano Andrzejowi May z Osięcin.

 

Wyróżnienia w kwocie 200 zł, otrzymali :

 

Grzegorz Chwieduk z Kępic woj. zachodnio-pomorskie,

Aleksandra Ochmańska z Włocławka,

Lidia Gzowska z Rogowa,

Herubina Trojanowska z Torunia.

 

W kategorii młodzieżowej przyznano:

 

I nagroda - Agnieszka Mielniczek ze Szkoły Podstawowej nr 19 z Włocławka,

II nagroda - Martyna Wesołowska z Publicznego Gimnazjum w Bądkowie,

III nagroda - Katarzyna Tomalak z Publicznego Gimnazjum w Bądkowie.

 

Wyróżnienia przyznano:

 

  • Karolinie Janiak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Radziejowie,

  • Ninie Racinowskiej i Karolinie Pietruszewskiej ze Szkoły Podstawowej ze Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku oraz Michaeli Klein z Niemiec. Nagrodę specjalną za promocje Konkursu Literackiego, twórcom regionu otrzymała Ilona Lipska z Radziejowa. Wręczono także podziękowania nauczycielom opiekunom uczni Pani Grażynie Trzmiwlewskiej z Radziejowa, Annie Koniecznej ze Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku oraz Halinie Dondodskiej z Publicznego Gimnazjum w Bądkowie.

 

Konkurs został dofinansowany ze środków samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach konkursu ofert „ Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Radziejów, Starostę Powiatu radziejowskiego, Wójta Gminy Radziejów, Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach, Bank Spółdzielczy w Radziejowie.

 

 

Organizatorzy gratulują wszystkim laureatom i dziękują darczyńcom za pomoc w organizacji Konkursu Literackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program XXXV DNI RADZIEJOWA

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie

 

25 czerwca, godz. 11.00

- podsumowanie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Franciszka Becińskiego,

- wręczenie nagród,

- prezentacja nagrodzonych utworów.

 

godz. 12.00 - ... Śpiewaj ogrody... - czyli koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu ROMY WARMUS

 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA  " POWIAT RADZIEJOWSKI W OBIEKTYWIE"

WYSTAWA KSIĄŻEK " RADZIEJÓW W LITERATURZE"

 

Konkurs finansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego  w ramach Konkursu ofert " Upowszechnianie i rozwój kultury,  sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego", przy wsparciu  Burmistrza Miasta Radziejów, Starosty Powiatu Radziejów, Wójta Gminy Radziejów..

 

 

Herb Radziejowa         File:POL powiat radziejowski COA.svg         Herb

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkurs " POWIAT RADZIEJOWSKI W OBIEKTYWIE" rozstrzygnięty.

 

 

Jury w składzie:

Przewodniczący:  Maciej Maciejewski

członkowie:           Małgorzata Patyk

                                Krzysztof Wątrobicz

                                Danuta Wielgosz

                                Halina Paczkowska

 

postanowiło:

 na konkurs wpłynęły 62 prace 12 autorów. Za najlepszą pracę Jury uznało pracę " Od łokietka po dziś  - Radziejów marzec 2009" Marka Kacprzaka z Woli Skarbkowej, godło "Nico".

 

Jury przyznało także 5 wyróżnień, które otrzymali:

 

1. Edyta Kubicka z Radziejowa godło "Jaskółka" za pracę pt. "Faktura ziemi",

2. Natalia Rosińska godło "Mycha" za pracę pt. " Wiatrak w Byczynie" oraz pracę pt. "Studnia",

3. Andrzej Rosiński godło "Andy" za pracę pt. "Za żelazną bramą",

4. Karolina Rosińska z Radziejowa godło " Karolina1104" za pracę pt.              " Spojrzenie na klasztor od ul. Szewskiej".

 

Organizatorzy wyrażają podziekowanie wszystkim uczestnikom za udział w konkursie z Starostwu Powiatowemu w Radziejowie za ufundowanie nagród. Ponadto wszystkie prace będą prezentowane w Czytelni Biblioteki na wystawie pokonkursowej.

 

 

Dnia 2 czerwca o godz. 11.00  w czytelni Biblioteki  odbędzie się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Fotograficznego " Powiat radziejowski w obiektywie". Zapraszamy także na pokonkursową wystawę fotografii, którą można oglądać do 20 VIII 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o regionie " Kujawy słowem malowane" (III Powiatowy Konkurs Krasomówczy)

 

Organizatorzy:

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie ( B. Rolirad), Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radziejowie (M. Eznarska)

 

Jury Konkursu:

 

Przewodnicząca - Jolanta Misztal

Członkowie         - Piotr Kwiatkowski

                             -  Urszula, Bogdan Lisowscy

                             -  Danuta Wielgosz

 

 

Przyznano nagrody  i  wyróżnienia w kategorii Szkół Podstawowych:

 

 

I miejsce -  Natalia Kucal ze Szkoły Podstawowej w Topólce

II miejsce - Anna Kręplewska ze Szkoły Podstawowej w Morzycach

III miejsce  - Aleksandra Malicka ze Szkoły Podstawowej w Woli Skarbkowej

III miejsce  - Monika Nowak  ze Szkoły Podstawowej w Topólce.

Wyróżnienia przyznano Klaudii Balcerak ze Szkoły Podstawowej w Woli Skarbkowej i Michałowi Gulczyńskiemu ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie.

 

Kategoria Szkół gimnazjalnych.

 

I miejsce przyznano Mateuszowi Stępińskiemu

II miejsce Benjaminowi Lewickiemu

z Publicznego Gimnazjum Nr1 w Radziejowie

 

Laureaci konkursu będą reprezentowali powiat radziejowski w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu. W konkursie udział wzięło 23 uczestników ze szkół w Morzycach, Osięcin, Topólki, Woli Skarbkowej, Radziejowa oraz ZSCKU w Przemystce.

 

Jury podkreśliło wysoki poziom Konkursu. Wyraża podziękownia dla nauczycieli przygotowujących znakomite teksty do wystąpień uczestników dotyczące zwyczajów, obrzędów i tradycji kujawskich, walorów turystyczno - krajoznawczych regionu, historii, legend miejscowości czy sylwetek ludzi naszego reionu. Także gratulujemy znakomitych wystąpień wszystkich uczestników.

 

Konkurs jest znakomitą promocją ziemi radziejowskej.

 

Organizatorzy dziękują Staroście Panu Marianowi Zielińskiemu oraz Burmistrzowi Miasta Sławomirowi Bykowskiemu za wspieranie konkursu i ufundowanie nagród.

 

Spotkanie zakończył Bogdan Lisowski - poeta, animator kultury z Kłóbki, który zaprezentował gwarę kujawską, utwory Kujawskie m.in. "Dziunek Kujawioka".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 12 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Czy to słońce czy to deszcz, wierszyk zawsze dobry jest” – pory roku w poezji dziecięcej.

Konkurs został zorganizowany dla klas „0”.

Konkurs odbywa się po raz 10 - ty.

W konkursie wzięły udział 44 dzieci z grup przedszkolnych i przedszkoli z całego powiatu.

 

Jury w składzie:

1. Wanda Rzyska

2. Eugeniusz Rzyski

3. Bożena Płaczkowska

4. Danuta Wielgosz

 

Ustaliło wyróżnienia dla:

Mateusza Buszki ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie

Miłosza Kurtysiaka ze Szkoły Podstawowej w Morzycach

Wiktorii Stróżyk – Przedszkole w Dobrem

Grupy z Przedszkola w Dobrem

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy z książeczkami.

Wyróżnione osoby i Grupa z Dobrego otrzymały nagrodę książkową.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Nagrodą - niespodzianką był występ „Kabaretu Trójka” z Bydgoszczy – pan Eugeniusz i Pani Wanda Rzyscy . Goście specjalni poprowadzili zabawę literacką z dziećmi.

Podczas Konkursu Recytatorskiego ogłoszono również wyniki Konkursu Plastycznego.

Jury w składzie:

1. Danuta Wielgosz

2. Kamila Biskupiak

3. Karolina Ćwikła

spośród zgłoszonych 124 prac plastycznych wybrało 5 głównych miejsc

i 5 wyróżnień.

I miejsce - Weronika Pierucka ze Szkoły Podstawowej w Topólce – kl. 0

II miejsce – Natalia Stefańska ze Szkoły Podstawowej w Morzycach – kl. 0

III miejsce – Wiktoria Kwiatkowska z Publicznego Przedszkola w Dobrem

IV miejsce – Hubert Kaniewski z Publicznego Przedszkola w Radziejowie, grupa „Pszczółki”

V miejsce – Kinga Zaliwkowska z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kuj.

WYRÓŻNIENIA

1. Aleksandra Frank – ze Szkoły Podstawowej w Morzycach

2. Kamila Nowicka – ze Szkoły Podstawowej w Morzycach

3. Karolina Nitkowska – ze Szkoły Podstawowej w Płowcach

4. Kinga Janiak – ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie – grupa „Smerfy”

5. Michał Dąbrowski – ze Szkoły Podstawowej w Morzycach

 

Najwięcej prac wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Morzycach, za co szczególnie dziękujemy Paniom - Barbarze Dziubich i Marii Kardasz za wspaniałe przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w konkursie. Wyróżnione dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

W Bibliotece można oglądać Wystawę Pokonkursową prac plastycznych dzieci do Konkursu – „Czy to słońce czy to deszcz, wierszyk zawsze dobry jest”. Zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie ogłasza abolicję w miesiącu maju dla czytelników  zalegających z oddaniem książek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tydzień Bibliotek – maj 2009

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Franciszka Becińskiego oraz biblioteki powiatu radziejowskiego

 

MiPBP Radziejów

·        8 maja – DZIEŃ OTWARTY – spotkania z czytelnikami-rozmowy o ulubionych książkach . Święto " Bibliotek i Bibliotekarzy"

·        11 maja – spotkanie z Krzysztofem Petkiem autorem  książek  dla młodzieży

·        12 maja – Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem

          „Czy to słońce czy to deszcz, wierszyk zawsze dobry jest…”

          Gośćmi specjalnymi będą państwo Wanda i Eugeniusz           

Rzyscy aktorzy z Bydgoszczy

        12 maja -  Dyskusyjny Klub Książki godz. 15.00

    .     13 maja  - rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt. „Powiat Radziejowski w obiektywie” (Wręczenie nagród 2 czerwca, pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac).

    .     14 maja – „Cały dzień głośno czytamy ”- maraton głośnego czytania z udziałem zaproszonych gości, znanych radziejowian.

    .     16 maja  - spotkanie członków Jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Franciszka Becińskiego – ocena nadesłanych prac.

Uroczyste wręczenie nagród 25 czerwca podczas obchodów Dni Radziejowa.

    .    19 maja – Powiatowy Dzień Bibliotekarza w GBP w Dobrem

(organizatorzy MiPBP w Radziejowie,  Koło SBP

w Radziejowie, GBP w Dobrem, Wójt Gminy Dobre, Starostwo Powiatowe w Radziejowie)

    .    28 maja – VIII Powiatowy Konkurs Krasomówczy „ Kujawy słowem malowane” dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

   . przez cały maj będą odbywać się także lekcje biblioteczne m.in. Historia Radziejowa na starej fotografii w oparciu o zakupione przez bibliotekę stare fotografie i ryciny.

 

 

Biblioteki gminne :

 

 

GBP Bytoń

 

 

. 11 maja rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Biblioteka moich marzeń” – wręczenie nagród i wyróżnień

. 12 maja spotkanie z J.P. Krasnodębskim – miejscem spotania Publiczne Gimnazjum w Witowie

14 maja – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w Morzycach

. 27 kwietnia do 18 maja wystawa prac twórców regionu – robótki ręczne pań – Zofii Idziak i Ewy Janczury z gminy Bytoń

 

GBP Dobre

. 8 maja – głośne czytanie bajek przedszkolakom

. 11 maja spotkanie autorskie  Krzysztof Petek spotka się z gimnazjalistami

. 12 maja udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w MiPBP w Radziejowie

. 13 maja wycieczki do biblioteki – zwiedzanie wystawy pani Aliny Miętkiewicz z Piotrkowa Kujawskiego

 . 14 maja – głośne czytanie dla klas pierwszych szkoły podstawowej

. Konkurs Recytatorski – „poezja … to lubię” w oparciu o twórczość Danuty Wawiłow dla klas I-III SP

. 19 maja Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem

 

GBP Osięciny

. 8 maja – spotkanie z władzami i pracownikami Urzędu Gminy

                  „Cała Polska czyta dzieciom” baśnie będzie czytał Bogusław Wiszowaty -  ksiądz proboszcz z Kościelnej Wsi

. 11 maja spotkanie autorskie dla młodzieży gimnazjalnej z Krzysztofem Peckiem

. 12 maja spotkanie uczniów SP w Woli Skarbkowej i Kościelnej Wsi z członkami zespołu folklorystycznego „Kujowioki”

. 13 maja – „Głośne czytanie baśni” – przedszkolakom będzie czytała pani Maria Patorska – lekarz pediatra z Osięcin

. 14 maja – spotkanie autorskie z  poetką Małgorzatą Pietrzak z Topólki – autorką  wierszy o Kujawach, laureatką wielu konkursów poetyckich

. 15 maja – spotkanie z Janem Pawłem Krasnodębskim – autorem książek .

 

 

 

MGBP Piotrków Kujawski

. 8 maja – cykl spotkań  pod hasłem „Kujawy moja mała ojczyzna”- spotkanie z Ryszardem Guźniczakiem – twórcą regionu, artystą, malarzem, dekoratorem dla, którego drewno nie ma tajemnic

. 12 maja  - udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Radziejowie „ Czy to słońce czy to deszcz, wierszyk zawsze dobry jest”

. 14 maja – lekcja biblioteczna „Książka – powstanie- dzieje” dla klasy III gimnazjum

. 14 maja -     „Imieniny książki” – barwny korowód postaci bajkowych ulicami Piotrkowa Kujawskiego

. 16 maja – „Porozmawiajmy o życiu” – młodzież i książka młodzieżowa – pogadanka

. 20 maja – spotkanie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim pod hasłem „Piewcy Kujaw”

. 27 maja Dzień Matki w MGBP w Piotrkowie Kujawskim – montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z Bycza

. 28 maja – Konkurs Literacko-plastyczny „Mój album”

. przez cały maj – wystaw książek „Kto czyta książki żyje podwójnie” oraz włączenie się biblioteki w uroczyste obchody Jubileuszu 750 rocznicy ukazania się pierwszej wzmianki pisemnej  o osadzie i parafii  Piotrków Kujawski.

 

GBP Radziejów z/s w Płowcach

 

. 8 maja – Konkurs Plastyczny „Moja biblioteka” dla najmłodszych

. 10 maja  - konkurs Plastyczny „Kartka z niezapominajką” oraz maraton głośnego czytania „Cała Polska czyta dzieciom”

. 11 maja Konkurs Literacki dla uczniów szkoły podstawowej na wiersz lub opowiadanie z motywem niezapominajki

. 12 maja -  Spotkanie z emerytowana bibliotekarką  - Ireną Piasecką „To i owo o książce” – lekcja biblioteczna

. 13 maja –„Korzystam z różnych źródeł informacji” – lekcja biblioteczna

. 14 maja -  „Wiem jak korzystać z biblioteki” – lekcja biblioteczna

. 15 maja – Podsumowanie Konkursów – literackiego i plastycznego „Święto polskiej niezapominajki”

 

 

 

 

 

 

 

 

11 maja 2009 roku o godz. 8.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie odbędzie się spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem – pisarzem, dziennikarzem, reportażystą.

 

Krzysztof PETEK
Autor cyklu powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarz, reportażysta, organizator wypraw i szkół przetrwania.
Urodził się w 1970 roku w Wadowicach. Prowadził harcerski Oddział Specjalny. Uczestnicząc między innymi w szkoleniach organizowanych przez oddziały antyterrorystyczne, przeszedł szkolenia survivalu, walki wręcz, psychologii sytuacji krytycznych.

Dziennikarzem został w drugiej klasie liceum, rozpoczynając publikowanie w ogólnopolskich czasopismach. Studia politologiczne ze specjalizacją dziennikarską ukończył w 1994 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikował w czasopismach polskich i niemieckich. Pracował w studiu radiowym, dla Telewizji Katowice przygotowywał programy dla dzieci i młodzieży.
Współpraca z Wydawnictwem Siedmioróg przyniosła efekt w postaci serii Porachunki z przygodą. Dla Wydawnictwa Literatura z Łodzi pisał serię GRA, pozostałe książki wydaje Wydawnictwo WORD-PRESS.
Od roku 2001 jest członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Poezji POECI BEZ GRANIC i wydawcą pofestiwalowego almanachu. W roku 2006 został prezesem Stowarzyszenia Promocji Kultury EURECUS, w marcu 2007 - wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Wciąż pisze kolejne książki, podróżuje po Polsce zapraszany na spotkania autorskie, promując także zdrowy styl życia i aktywność społeczną.

Walczy z postawami patologicznymi, organizując wykłady, wyprawy dla młodzieży. Uczestniczy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Prowadzi międzynarodowe szkolenia literackie i warsztaty dziennikarskie.