O NAS            KONTAKT
O BIBLIOTECE > Regulamin ogólny

                        PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają wszyscy czytelnicy zgodnie z regulaminem biblioteki.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z Biblioteki jest zarejestrowanie się czytelnika. Czytelnik pełnoletni przy rejestracji powinien:
         okazać dowód osobisty lub legitymację (szkolną, studencką);
         wypełnić czytelnie kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Warunek rejestracji nie jest wymagany przy korzystaniu przez czytelnika ze zbiorów na miejscu.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i dokumentu tożsamości.
 7. Czytelnik jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi dowód tożsamości zawsze, kiedy zostanie o to poproszony.
 8. Jeżeli czytelnik jest chory zakaźnie, nie może korzystać z Biblioteki.

§ 2.WYPOŻYCZANIE

 1. Biblioteka wypożycza do domu materiały biblioteczne, które nie są włączone do księgozbioru podręcznego oraz zastrzeżone do udostępniania na miejscu.
 2. Z księgozbioru Wypożyczalni i Czytelni czytelnik korzysta na zasadzie samoobsługi, przeglądając dowolną ilość książek, w czasie ograniczonym jedynie godzinami otwarcia Wypożyczalni.
 3. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielenia informacji o księgozbiorze, wydawnictwach informacyjnych i bibliograficznych, katalogach oraz do poradnictwa w wyborze lektury.
 4. W miejsce wyjętej do przejrzenia książki czytelnik zobowiązany jest włożyć zakładkę, w którą zaopatruje się po wejściu do Wypożyczalni, aby uniknąć przestawienia książek.
 5. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczeń.
 6. Poza Bibliotekę wypożyczać można jednorazowo 4 książki (woluminy) na okres miesiąca (beletrystyka) lub 2 tygodni ( literatura naukowa i popularnonaukowa)  oraz do 10 czasopism codziennych na okres 3 dni lub innych czasopism na okres 1 tygodnia.
 7. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przedłużyć osobiście lub telefonicznie, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 8. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w § 2 ust. 6
 9. Za przetrzymywanie książek użytkownik, zobowiązany jest wnieść stosowną do zarządzeń Dyrektora MiPBP opłatę. Wysokość opłat określona jest w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora w sprawie opłat pobieranych od czytelników za przetrzymywanie, zagubienie i zniszczenie materiałów bibliotecznych (do wglądu). Użytkownik musi także opłacić koszty wysyłanych upomnień i wezwań do zwrotu książek.
 10. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 11. Wypożyczone książki czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik winien dopilnować odnotowania zwrotu książek w celu uniknięcia nieporozumień.
 12. Jeśli czytelnik poszukuje książki, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka stara się na jego prośbę o jej sprowadzenie z innej placówki bibliotecznej  na koszt zamawiajacego i udostępnianie na miejscu.

§ 3.UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

 1. Biblioteka udostępnia posiadane materiały biblioteczne w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszyscy czytelnicy, którzy złożą w depozyt u bibliotekarza dokument z fotografią stwierdzający tożsamość.
 3. Zasady korzystania z Czytelni Internetowej określone jest odrębnym regulaminem.

§ 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących wspólnym dobrem kultury.
 2. Zauważone przed wypożyczeniem uszkodzenia książek czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.

§ 5. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI 

 1. Za szkody wynikające z zagubienia, uszkodzenia, bądź zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada użytkownik, który zobowiązany jest wnieść stosowną do zarządzeń Dyrektora MiPBP opłatę.
 2. Rekompensata za książkę zagubioną lub zniszczoną określona jest w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora w sprawie opłat pobieranych od czytelników za przetrzymywanie, zagubienie i zniszczenie materiałów bibliotecznych (do wglądu).
 3. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej, czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do jego pozostałych tomów. Po zwróceniu odnalezionego tomu Biblioteka oddaje wpłaconą kwotę, odliczając karę za przetrzymywanie książek.
 4. Za kwoty wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik korzystający z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zobowiązany jest przestrzegać ustaleń porządkowych obowiązujących w danej placówce Biblioteki.
 2. Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnik może wpisać do zeszytu życzeń i wniosków.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,

a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania

z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.