O NAS            KONTAKT
KONKURSY

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


pt. „ KUJAWY ROWEROWO ”

 REGULAMIN
Cele konkursu


- promocja zdrowego trybu życia,
- kształtowanie świadomości geograficzno-historycznej,
- rozwój wrażliwości artystycznej.Zasady uczestnictwa


1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu fotografii w formacie
nie mniejszym niż 20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie  godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. Na odwrocie zdjęcia poprosimy także o podanie miejsca wykonania oraz tytuł zdjęcia.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem), w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, nr telefonu i adres e-mail, należy ponadto umieścić oświadczenie  o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą
„ KUJAWY ROWEROWO ”.
 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić5.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów,
 ul. Objezdna 33  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu od 15.03.2017r. do 30.09.2017r.

6.  Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.

7. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.Terminy:

Czas trwania konkursu

15.03.2017 - 30.09.2017r.
 (decyduje data stempla pocztowego).
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2017r.Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.

–Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia
na wystawę pokonkursową.


Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w RadziejowieUwagi:


– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod
nr tel. (054) 285 32 80

 

 

 

 

***************************************************************

***********************************************************

*********************************************

 

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w RadziejowieOgłasza KONKURS


pod Patronatem
Burmistrza Miasta Radziejówpt. „ KUJAWSKIE BOTANICUM ”

 


Przedmiotem konkursu jest stworzenie

ZIELNIKA KUJAWSKICH ROŚLIN
pól, łąk, ogrodów i lasów.REGULAMINCele konkursu


 
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- kształcenie umiejętności rozpoznawania

wybranych gatunków roślin.
- propagowanie tradycji,
- rozwijanie poczucia estetyki i piękna.Zasady uczestnictwa1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają wykonane przez siebie zielniki w dowolnej formie -  preferowane będą  prace ukazujące wszystkie części roślin
( kwiat, łodyga, korzeń).  W zielnikach nie mogą znaleźć się okazy gatunków roślin chronionych, ani tych pozyskanych z terenów objętych ochroną.
3. Do każdej pracy prosimy dołączyć przyklejoną kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania, numerem telefonu oraz adresem e-mail.
4.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście

do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego,

88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33 

z dopiskiem „KUJAWSKIE BOTANICUM”.

Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu
od 01.04.2017r. do 30.09.2017r.


5. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.


Terminy:

Czas trwania konkursu

01.04.2017 - 30.09.2017r.
 (decyduje data stempla pocztowego)
.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2017r.


Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
–Zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane
na wystawie pokonkursowej oraz stanowić będą ekspozycję stałą biblioteki i służyć jako materiał dydaktyczny.


Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.


Uwagi:

– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod
nr tel. (054) 285 32 80