533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
18.082017

KONKURS pod Patronatem Burmistrza Miasta Radziejów

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie



Ogłasza KONKURS


pod Patronatem
Burmistrza Miasta Radziejów



pt. „ KUJAWSKIE BOTANICUM ”

 


Przedmiotem konkursu jest stworzenie

ZIELNIKA KUJAWSKICH ROŚLIN
pól, łąk, ogrodów i lasów.



REGULAMIN



Cele konkursu


 
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- kształcenie umiejętności rozpoznawania

wybranych gatunków roślin.
- propagowanie tradycji,
- rozwijanie poczucia estetyki i piękna.



Zasady uczestnictwa



1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają wykonane przez siebie zielniki w dowolnej formie -  preferowane będą  prace ukazujące wszystkie części roślin
( kwiat, łodyga, korzeń).  W zielnikach nie mogą znaleźć się okazy gatunków roślin chronionych, ani tych pozyskanych z terenów objętych ochroną. 
3. Do każdej pracy prosimy dołączyć przyklejoną kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania, numerem telefonu oraz adresem e-mail.
4.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście

do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego,

88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33 

z dopiskiem „KUJAWSKIE BOTANICUM”. 

Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu
od 01.04.2017r. do 30.09.2017r.

5. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.


Terminy:

Czas trwania konkursu 

01.04.2017 - 30.09.2017r.
 (decyduje data stempla pocztowego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2017r. 


Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
–Zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane
na wystawie pokonkursowej oraz stanowić będą ekspozycję stałą biblioteki i służyć jako materiał dydaktyczny.


Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane 
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.


Uwagi:

– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu. 
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod 
nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej www.bibliotekaradziejow.cdx.pl w dziale aktualności.

Lokalizacja

Biblioteka