533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
03.122009

Fryderyk Chopin 2010

Jaki był Fryderyk Chopin?

Powiatowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

 

 

 

Wychodząc naprzeciw   Roku Chopinowskiego – 2010  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie  pragnie włączyć się    do obchodów rocznicowych poprzez zorganizowanie  Powiatowego Konkursu Wiedzy na temat życia i twórczości naszego Wielkiego Rodaka – pt. „Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin ? ”.  Konkurs ma  na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkół kujawskich ( w tym Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie oraz Ognisk Muzycznych  z terenu powiatu) postaci i dzieła kompozytora,  miejsc nie tylko naszego województwa z nim związanych (niedaleko Radziejowa przyszła na świat w majątku  hr. Skarbka – Długie – Tekla Justyna Krzyżanowska – matka Fryderyka),   literatury przedmiotu – biograficznej i wspomnieniowej oraz podmiotowej – listów pisanych przez Chopina w latach młodzieńczych.
Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie oraz na stronach internetowych biblioteki  i ogólnopolskiego  Biura Obchodów -  Chopin 2010 :
www.chopin2010.pl
 

Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy O Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina

pt. Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin ? ” w  dwusetną rocznicę urodzin (1810-2010).

 

 I. Organizatorzy:
      Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego 
 w Radziejowie  (woj. kujawsko-pomorskie)
  II .Cele konkursu:   
    1.  Zainteresowanie dzieci i młodzieży postacią i dziełem największego polskiego kompozytora  Fryderyka Chopina.
    2.  Upowszechnienie twórczości Fryderyka Chopina.
    3.  Rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do muzyki klasycznej.
    4.   Zainteresowanie młodzieży literaturą popularno-naukową (biograficzną, wspomnieniową, epistolograficzną)  związaną z postacią wielkiego muzyka.
     5.  Rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez ukazywanie epoki romantycznej, w której żył i tworzył Fryderyk Chopin.
     6. Ukazywanie muzyki Chopina jako źródła inspiracji dla własnej twórczości plastycznej, literackiej czy wreszcie muzycznej.
     7. Spopularyzowanie miejsc związanych  z życiem kompozytora (cel krajoznawczy)   III. Tematyka konkursu:
    1. Życie i twórczość Fryderyka Chopina.
    2. Miejsca związane z postacią Fryderyka Chopina.
    3. Twórczość kompozytora.
   IV. Warunki uczestnictwa:
   1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci wyższych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, w tym także uczniowie szkoły i ognisk muzycznych  działających na terenie powiatu radziejowskiego.
   2. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z załączoną do regulaminu bibliografią. Mogą także czerpać swą wiedzę z innych  im dostępnych źródeł.
   3. Konkurs będzie miał formę testu wyboru oraz pytań otwartych. Niektóre z pytań dotyczących twórczości -  formę odsłuchu fragmentu  nagrania.
   V. Kryteria oceny:
 Każda prawidłowa odpowiedź : 3 pkt.,   niepełna – 1 pkt.  Punkty za  prawidłową odpowiedź dotyczącą twórczości ( odsłuch) – 5 pkt.
  VI. Terminy:


  1.Zgłoszenia do udziału w konkursie przesyłają opiekunowie lub rodzice uczniów  w terminie do 31 grudnia 2009 roku.
  2. W zgłoszeniu należy podać :
       - imię i nazwisko ucznia
       - nazwę i adres szkoły ( Ogniska Muzycznego) oraz telefon kontaktowy
       - imię i nazwisko opiekuna
 3. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
    Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego ,
    88-200 Radziejów, ul. Odjezdna 33
    z dopiskiem : „Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin?”

 4. Konkurs odbędzie się dnia 1 marca 2010 roku o godzinie 10.00 w czytelni Miejskiej
 i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.


VII. Uwagi końcowe
 1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zorganizowania konkursu z podziałem na kategorie wiekowe uczniów.
2.Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy i ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy.
3. Wszelkie uwagi i pytania związane z konkursem prosimy kierować   na w/w adres biblioteki do instruktora  pani Danuty Wielgosz.
      

Organizatorzy Konkursu: 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im Franciszka Becińskiego 
w Radziejowie

 

Fryderyk Chopin – życie i dzieło  (zestawienie bibliograficzne dla uczniów szkół podstawowych)


1. Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną, oprac. Krystyna Kobylańska, 
Warszawa  1972 ( tylko te pisane przez Fryderyka do rodziny i przyjaciół w okresie dzieciństwa i  wczesnej młodości)
2. Broszkiewicz Jerzy, Opowieść o Chopinie, Warszawa 1956
3. Chopin, pod red. Anety Dąbrowskiej. T1-15, Warszawa 2009 (książki z płytami – kolekcja specjalna „Rzeczpospolitej”
4 .Cieśla Piotr, Polska Chopina, Warszawa 2009 
5. Ekiert Janusz, Fryderyk Chopin : biografia ilustrowana, Warszawa 2009 
6. Jeżewska Zofia, Fryderyk Chopin, Warszawa 1973
7. Łopalewski Tadeusz, Fryderyk, Warszawa 1962
8. Mayzner, Tadeusz, Chopin, Kraków 1968
9. Rusinek Michał, Mały Chopin, Kraków 2008
10.Wyżyńska-Konopielko Dorota, Chopin oczami dzieci, Warszawa 2008 (książka z płytą)

   
 Utwory muzyczne:
 
1. Etiuda c-moll op. 10 nr 12
2. Mazurek As-dur op. 50 nr 2
3. Mazurek fis-moll op. 59 nr 3
4. Nokturn b-moll op.9 nr1
5. Preludium Des-dur op. 28 nr 15
6. Walc As-dur op.34 nr 1
7. Walc cis-moll op. 64 nr 2  

Oprac. Danuta Wielgosz
 

Fryderyk Chopin – życie i dzieło ( zestawienie bibliograficzne dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej)


1.. Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną, oprac. Krystyna Kobylańska, 
 Warszawa 1972 ( tylko listy z okresu młodości)
2. Cieśla Piotr, Polska Chopina, Warszawa 2009
3. Chopin, pod red . Anety Dąbrowskiej, T.1-15,  Warszawa 2009
 (kolekcja Rzeczpospolitej) 
4. Dulęba Władysław, Chopin, Warszawa 1975
5. Ekiert Janusz, Fryderyk Chopin : biografia ilustrowana, Warszawa 2009
6. Iwaszkiewicz Jarosław, Chopin, Warszawa 1976
7. Orga Ates, Chopin, Warszawa 1999
8. Wachowicz Barbara, Malwy na lewadach, Warszawa 1983
8. Wierzyński Kazimierz, Życie Chopina, Kraków 1978
9. Zamoyski Adam, Chopin, Warszawa 1985 


Utwory muzyczne:

1. Etiuda c-moll,  op. 10 nr 12
2. Mazurek As –dur,  op. 50 nr 2
3. Mazurek fis-moll,  op. 59 nr 3
4. Nokturn b-moll, op. 9 nr 1
5 . Polonez A-dur, op.40 nr 1
6. Polonez cis-moll, op. 26 nr 1
7. Preludium Des-dur, op. 28 nr 15
8. Scherzo h-moll,  op. 20 nr 1
9. Walc As-dur,  op. 34 nr 1
10.Walc cis-moll,  op. 64 nr 2

Oprac. Danuta Wielgosz

Lokalizacja

Biblioteka