533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI (XVIII edycja) im. Franciszka Becińskiego

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego pod patronatem Burmistrza Miasta Radziejowa przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Urzędu Gminy w Radziejowie, ogłasza

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI (XVIII edycja)

im. Franciszka Becińskiego

 

 

CELE KONKURSU

 

 - pobudzenie aktywności twórczej i uzyskanie utworów literackich o wysokich walorach artystycznych,

 - popularyzacja współczesnej twórczości literackiej, zwłaszcza regionalnej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach

 - poezji

 - prozy

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Uczestnicy nadsyłają zestaw pięciu wierszy niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzanych w innych konkursach.

4. Tematyka prac jest dowolna, ale jeden utwór winien być poświęcony problematyce kujawskiej, regionalnej.

5. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w trzech egzemplarzach, opatrzonych godłem pod adresem:

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego,

88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33 z dopiskiem na kopercie " Konkurs".

 

6. Imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem jak praca konkursowa.

7. Jury nie będzie rozpatrywać prac opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz pojedyńczych utworów (wierszy).

8. Utwory prozatorskie nie mogą przekroczyć 15 stron maszynopisu (także w 3 egzempl.)

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

TERMINY

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2010r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie " Dni Radziejowa" w czerwcu 2010r.

 

JURY

Organizatorzy zapewniają profesjonalne Jury.

 

NAGRODY

Przewiduje się nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

 

UWAGI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorarium autorskiego (planowane jest w przyszłości wydanie pokonkursowego tomiku poezji). W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury Konkursu.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w " Dniach Radziejowa" w czerwcu 2010r.

Lokalizacja

Biblioteka