533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

REGULAMIN

XVIII  EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Wolność na zakręcie - 13 grudnia 1981 roku”

 

Organizator: STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE W RADZIEJOWIE,
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. Franciszka Becińskiego W RADZIEJOWIE.
Opiekun plastyczny: mgr Liliana Ciesielska-Małecka

 


I.    CELE KONKURSU


•    upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat sytuacji społeczno-politycznej w Polsce od roku 1980 poprzez wprowadzenie 1981r. i odwołanie 1983 r. stanu wojennego w naszym kraju,
•    spojrzenie „oczami” młodego pokolenia na ówczesne wydarzenia,.
•    prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

II.    WARUNKI KONKURSU


•    konkurs ma zasięg wojewódzki,
•    ilość prac z placówki nieograniczona, 
•    format prac A-3 (duży blok) lub A-2 – prace składane nie będą brane pod uwagę,
•    technika dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane.

III.    UCZESTNICY


•    przedszkola, uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych,
•    prace należy podpisać: 
* imię i nazwisko uczestnika,
* klasa/ lat, 
* nazwa i adres szkoły/placówki (koniecznie numer telefonu),
* imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela.

IV.    OCENA PRAC
•    kategorie wiekowe:     6 – 9 lat
10 – 12 lat
13 – 14 lat
15 – 16 lat
17 – 20 lat i więcej
                
V.    TERMIN NADSYŁANIA PRAC
•    do dnia 07 grudnia 2018 roku

•    na adres: Miejski Zespół Szkół
PSP i PG
88- 200 Radziejów
ul. Szkolna 28

                 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
               ul. Objezdna 33
               88-200 Radziejów
 VI.    OGŁOSZENIE WYNIKÓW


•    O zakończeniu konkursu połączonego z wręczeniem nagród oraz z wystawą pokonkursową, która odbędzie się 13. 12. 2013 r. o godz,10 45 w Miejsko –Powiatowej Bibliotece Publicznej  im. Franciszka Benińskiego w Radziejowie ul. Objezdna 33,  nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.


VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•    administratorem  w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –Dz.Urz.UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm.) danych osobowych pozyskiwanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator,
•    dane osobowe pozyskiwane są przez Organizatora wyłącznie w celu:
* realizacji Konkursu,
* wyłonienia Laureatów Konkursu,
* wydania nagród,
* podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autorów nagrodzonych konkursowych prac plastycznych,
* przesłane prace przechodzą na własność organizatora,
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,


VIII.    RYS HISTORYCZNY DO TEMATU

Przed wprowadzeniem stanu wojennego na skutek protestów robotniczych w sierpniu 1980 roku w Polsce powstały Niezależne Samorządne Związki Zawodowe np.: „Solidarność”.
Przywrócono niektóre wolności obywatelskie np.: zniesiono cenzurę, nadawano mszę św. przez radio, wprowadzono wolność słowa, publikowano dzieła emigracyjnych autorów, ale stan wojenny to wszystko przekreślił.
Stan wojenny w Polsce został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku
(z soboty na niedzielę) przez władze polityczne, które uzasadniały go załamaniem gospodarczym kraju (obowiązywały kartki na różne artykuły) i groźbą przejęcia władzy przez NSZZ „Solidarność”. Ukonstytuowała się wtedy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod dowództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie: - zawieszono działalność wszystkich związków zawodowych; - zakazano strajków; zgromadzeń publicznych; - wprowadzono godzinę policyjną (od 2200 do 600 ), - zakaz poruszania się po kraju bez zezwolenia; - wprowadzono ponownie cenzurę korespondencji i rozmów telefonicznych; - zawieszono wydawanie gazet (oprócz Trybuny Ludu- gazeta powiązana z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą); - zawieszono wystawianie spektakli teatralnych i ograniczono emisję programu TV; - aresztowano lub internowano łącznie ponad 10 tyś. osób; - ulice patrolowały uzbrojone patrole i opancerzone pojazdy. Oddziały Milicji Obywatelskiej i Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, siłą likwidowały strajki i demonstracje uliczne m.in. w kopalni „Wujek” w Katowicach -16 XII 1981 r. W sklepach brakowało towarów (na półkach sklepowych był tylko ocet), by zrealizować kartki żywnościowe ludzie ustawiali się w gigantycznych kolejkach. „Solidarność” zeszła do „podziemia” i tam odbudowywała swoje struktury. Rozwinął się „podziemny obieg wydawniczy” i niezależnie od władz - życie kulturalne (wspierane przez Kościół). Stan wojenny został zawieszony 31 XII 1982 r., 
a odwołany 22 VII 1983 r., jednak represje wobec działaczy opozycji trwały nadal.
 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RYSOWANIA I MALOWANIA

Prezes
Stowarzyszenia Forum Samorządowe
w Radziejowie
Wojciech Benedykciński

Załącznik

OŚWIADCZENIE
Ja …………………………………………………………………. …………………………
będący Rodzicem/Opiekunem prawnym/ Pełnoletnim Uczestnikiem oświadczam,
iż zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin
„XVIII  EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Wolność na zakręcie - 13 grudnia 1981 roku”

………………………………                                                          

 

 

Lokalizacja

Biblioteka