533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
28.032019

KONKURS pod Patronatem Burmistrza Miasta Radziejów pt. „ KUJAWSKIE BOTANICUM ”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
 

Ogłasza KONKURS


pod Patronatem Burmistrza Miasta Radziejów

pt. „ KUJAWSKIE BOTANICUM ”Przedmiotem konkursu jest stworzenie ZIELNIKA KUJAWSKICH ROŚLIN pól, łąk, ogrodów i lasów.


REGULAMIN


Cele konkursu
 

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- kształcenie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków roślin.
- propagowanie tradycji,
- rozwijanie poczucia estetyki i piękna.Zasady uczestnictwa


1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają wykonane przez siebie zielniki w dowolnej formie -  preferowane będą  prace ukazujące wszystkie części roślin
( kwiat, łodyga, korzeń).  W zielnikach nie mogą znaleźć się okazy gatunków roślin chronionych, ani tych pozyskanych z terenów objętych ochroną. 
3. Do każdej pracy prosimy dołączyć przyklejoną kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania, numerem telefonu oraz adresem e-mail.

Należy także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór): 

Ja 
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez 
organizatora konkursu Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie  na potrzeby związane z konkursem
(potrzeby zostały wyszczególnione w regulaminie konkursu)
pt. „ KUJAWSKIE BOTANICUM ”
 ( - zgodnie z   ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  2016/679 z  dnia  27 kwietnia   2016 r . w  sprawie   ochrony osób  fizycznych  w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1) – dalej RODO
 
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis)
* niepotrzebne skreślić
 


4.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 
88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33
z dopiskiem „KUJAWSKIE BOTANICUM”. 

Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu
od 01.04.2019r. do 30.09.2019r.

5. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

Dane osobowe uczestników konkursu
będą przetwarzane przez organizatora konkursu:
w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród, wystawą pokonkursową, oraz informacjami w mediach (prasa, facebook i strona internetowa biblioteki) zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.


Terminy:

Czas trwania konkursu 

01.04.2019 - 30.09.2019r.
 (decyduje data stempla pocztowego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2019r. 


Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.
–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
– Zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane
na wystawie pokonkursowej oraz stanowić będą ekspozycję stałą biblioteki i służyć jako materiał dydaktyczny.

Nagrody:
Przewiduje się nagrody ufundowane 
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

Uwagi:

– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu. 
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod 
nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej www.bibliotekaradziejow.cdx.pl w dziale KONKURSY a także na facebooku biblioteki.

Lokalizacja

Biblioteka