533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
11.092012

Wojewódzkie eliminacje KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

odbędą się 19 X 2012r. w Golubiu-Dobrzyniu.

REGULAMIN 
XI POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O KUJAWACH 
„KUJAWY SŁOWEM MALOWANE” 
(VI konkurs krasomówczy dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)

 


I. Organizatorzy:
1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie.
2. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie.II. Cele konkursu:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do mowy ojczystej.
2. Upowszechnienie czystości i kultury języka polskiego, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli.
3. Prezentowanie barwnym  i bogatym językiem zdarzeń, faktów nierozerwalnie związanych 
z regionem kujawskim.
4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży turystyką i krajoznawstwem.III. Tematyka konkursu:
1. Uczestnicy konkursu przygotowują wystąpienia w formie gawędy na następujące tematy:
a) historia, legenda miejscowości kujawskich,
b) sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu,
c) zabytki kultury materialnej (kościoły, dwory), pomniki przyrody,
d) walory turystyczno – krajoznawcze regionu ( np. wycieczka, szlak turystyczny),
e) zwyczaje, obrzędy i tradycje kujawskie.IV. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie szkołę może reprezentować najwyżej 4 uczniów.
2. Uczestnik konkursu prezentuje gawędę na jeden z tematów wymienionych w rozdziale III, 
    w czasie nie przekraczającym 5 minut z tolerancją 30 sekund.
3.W przygotowaniu wystąpienia należy położyć nacisk na bogactwo języka i oryginalny, indywidualny sposób prezentacji tematu. Należy zadbać o właściwą dykcję i emisję głosu.
4.Uczestnik konkursu może cytować teksty przewodników turystycznych, wydawnictw lub informacji  encyklopedycznych i biografii zawartych w niżej podanej literaturze przedmiotu, a także innych, w tym autorskich.
4.Zaleca się:
- ostrożność w szafowaniu gestem scenicznym, 
- nie używanie rekwizytów.
5.Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość wystąpienia uczestników w strojach regionalnych.V. Kryteria oceny:
1. Uczestnik konkursu za swoje wystąpienie może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
2. Ostateczny wynik uzyskany przez ucznia jest średnią arytmetyczną punków przyznawanych przez wszystkich członków jury. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości jeden punkt.
3. Zasady punktowania:
- zgodność prezentacji z tematyką konkursu – 3 pkt,
- bogactwo języka i jego barwność – 1 pkt,
- poprawność językowa – 1 pkt,
- dykcja – 1 pkt, 
- sugestywność wypowiedzi – 1 pkt,
- kontakt ze słuchaczem – 1 pkt,
- ogólna prezentacja tematu i konstrukcja wypowiedzi – 1 pkt, 
- dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego – 1 pkt.VI. Terminy
1.    Zgłoszenie do udziału w konkursie przesyłają opiekunowie uczniów w terminie 
do  10 kwietnia 2012 r. ( załącznik Karta Zgłoszenia).
2. W zgłoszeniu należy podać:
-  imię i nazwisko uczniów reprezentujących szkołę ( max. 4),
- nazwę i adres szkoły oraz telefon kontaktowy,
- imię i nazwisko opiekuna.
3. Zgłoszenia należy przesłać na adres: 
Miejski Zespół Szkół w Radziejowie
ul. Szkolna 28
88 – 200 Radziejów 
z dopiskiem „XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie”.
3. Konkurs odbędzie się dnia 5 czerwca 2012 r. o godz. 9.00 w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Radziejowie.VII. Uwagi końcowe
1.    Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a uczestnicy i ich opiekunowie 
pamiątkowe dyplomy.
2.    Laureaci konkursu będą reprezentować powiat radziejowski w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu na etapie wojewódzkim ( X 2012 r.), a następnie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży 2012 w Legnicy.
3.    Koszty przejazdu i udziału w w/w konkursach pokrywa szkoła uczestnika konkursu.


    
    Organizatorzy:
    Dyrektor MiPBP w Radziejowie  -  Danuta Wielgosz
    Nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie:
    Maria Eznarska i Barbara Rolirad

 

 

PROPONOWANA  BIBLIOGRAFIA

 


1. Beciński F., Wesele na Kujawach, Włocławek 1996 r.
2. Biskup M., Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993.
3. Dzieje Radziejowa Kujawskiego, pod red. J. Danielewicza, Bydgoszcz 1982 
4. Eznarska M., Rolirad B., Siedziby ziemiańskie w powiecie radziejowskim, 
   Radziejów 2004.               
5. Kalinowska D., Rękodzieło ludowe, Włocławek 2004.
6. Kalinowska D., Strój ludowy na Kujawach, Włocławek 2002.
7. Kolberg O. , Dzieła wszystkie. Kujawy, cz. I i II , Wrocław – Poznań -  
-Warszawa
8. Kołtuniak J., Wsie i miasta byłego powiatu radziejowskiego, „Kronika
   Radziejowska”, Radziejów 1997 – 2000 .
9. Kotula K., Maria z Wodzińskich Orpiszewska (1819-1846). Życie i Dzieło, 
Włocławek 2009.
10. Kujawy słowem malowane…, Materiały literackie nagrodzone i wyróżnione 
w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie w latach 2003-2010, pod redakcja Eznarskiej M., Rolirad B., Radziejów 2011.
11. Kurant J., Folklor taneczny Kujaw. Taniec ludowy, Włocławek 2006.
12. Kurant J., Radosne dzieciństwo. Gry i zabawy kujawskich dzieci, Włocławek 2008.
13. Maciejewski M., Kujawy Radziejowskie, Włocławek 2009.
14. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce.  Kujawy wschodnie,
 pod red. St. Kunikowskiego, tom I, cz. 1,Włocławek 2000. 
15. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce.  Kujawy wschodnie,
 pod red. St. Kunikowskiego,  tom I, cz. 2 Włocławek 2001.
16. Pawłowska K., Rzeźba i zdobnictwo na Kujawach, Włocławek 2003.
17. Pawłowska K., Zwyczaje i obrzędy doroczne na Kujawach, Włocławek 2003.
18. Radziejów i okolice, pod red. J. Kalafusa, Włocławek 1995 .
19. Słownik biograficzny Powiatu Radziejowskiego, pod redakcją Kołtuniaka J., Piotrków Kujawski-Włocławek 2002.
20. Szkulmowska W., Ziemia rodzinna to Kujawy, cz. I Słowo, cz. II Obraz, Bydgoszcz 2006.
21. Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1997.
22. Włocławek i okolice. Przewodnik, pod red. St. Kunikowskiego, Włocławek  2002
23. Zaleska-Wojciechowska R., A wiatr hula po opłotkach. Baśnie, Włocławek 1998.

 

Lokalizacja

Biblioteka