533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
01.042011

Planowany termin konkursu krasomówczego - 7 czerwiec 2011r.

REGULAMIN 
X POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O KUJAWACH 
„KUJAWY SŁOWEM MALOWANE” 
(V konkurs krasomówczy dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich).


I. Organizatorzy:
1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Radziejowie.II. Cele konkursu:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do mowy ojczystej.
2. Upowszechnienie czystości i kultury języka polskiego, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli.
3. Prezentowanie barwnym  i bogatym językiem zdarzeń, faktów nierozerwalnie związanych 
z regionem kujawskim.
4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży turystyką i krajoznawstwem.III. Tematyka konkursu:
1. Uczestnicy konkursu przygotowują autorskie wystąpienia w formie gawędy na następujące tematy:
a) historia, legenda miejscowości kujawskich,
b) sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu,
c) zabytki kultury materialnej (kościoły, dwory), pomniki przyrody,
d) walory turystyczno – krajoznawcze regionu ( np. wycieczka, szlak turystyczny),
e) zwyczaje, obrzędy i tradycje kujawskie.IV. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie szkołę może reprezentować najwyżej 4 uczniów.
2. Uczestnik konkursu prezentuje gawędę na jeden z tematów wymienionych w rozdziale III, 
    w czasie nie przekraczającym 5 minut z tolerancją 30 sekund.
3. W przygotowaniu wystąpienia należy położyć nacisk na bogactwo języka i oryginalny, indywidualny sposób prezentacji tematu. Należy zadbać o właściwą dykcję i emisję głosu. 
4.Zaleca się:
- ostrożność w szafowaniu gestem scenicznym, 
- nie używanie rekwizytów,
- nie cytowanie tekstów przewodników turystycznych, wydawnictw lub informacji   encyklopedycznych, biografii.
5. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość wystąpienia uczestników w strojach regionalnych.

 


V. Kryteria oceny:
1. Uczestnik konkursu za swoje wystąpienie może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
2. Ostateczny wynik uzyskany przez ucznia jest średnią arytmetyczną punków przyznawanych przez wszystkich członków jury. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości jeden punkt.
3. Zasady punktowania:
- zgodność prezentacji z tematyką konkursu – 3 pkt,
- bogactwo języka i jego barwność – 1 pkt,
- poprawność językowa – 1 pkt,
- dykcja – 1 pkt, 
- sugestywność wypowiedzi – 1 pkt,
- kontakt ze słuchaczem – 1 pkt,
- ogólna prezentacja tematu i konstrukcja wypowiedzi – 1 pkt, 
- dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego – 1 pkt.


VI. Terminy
1.    Zgłoszenie do udziału w konkursie przesyłają opiekunowie uczniów w terminie 
     do  28 kwietnia 2011 r.
2. W zgłoszeniu należy podać:
-  imię i nazwisko uczniów reprezentujących szkołę ( max. 4),
- nazwę i adres szkoły oraz telefon kontaktowy,
- imię i nazwisko opiekuna.
3. Zgłoszenia należy przesłać na adres: 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie
ul. Szkolna 28
88 – 200 Radziejów 
i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Radziejowie
ul. Szkolna 28
88 – 200 Radziejów
z dopiskiem „X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie”.
3. Konkurs odbędzie się dnia 7 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Radziejowie.VII. Uwagi końcowe
1.    Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a uczestnicy i ich opiekunowie 
pamiątkowe dyplomy.
2.    Laureaci konkursu będą reprezentować powiat radziejowski w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu na etapie wojewódzkim ( X 2011 r.).


    
Organizatorzy:
Dyrektor MiPBP w Radziejowie Pani Danuta Wielgosz
Nauczyciel PSP nr 1 Pani Maria Eznarska
Nauczyciel PGR 1 Pani Barbara Rolirad

Lokalizacja

Biblioteka