533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
 • Facebook Biblioteka Radzijów
 • BIP Biblioteka Radzijów

Regulaminy

REGULAMIN MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W RADZIEJOWIE

(WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH, WYPOŻYCZALNIA NAUKOWA, CZYTELNIA, ZBIORY REGIONALNE, WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI, WYPOŻYCZALNIA - FILIA SZPITAL )

 

Rozdział I
Przepisy ogólne


§1
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie jest biblioteką publiczną i pełni rolę powiatowego ośrodka informacji naukowej. Działa zgodnie z Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami.
§2
Dane osobowe gromadzone w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej    są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych                  (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
§3
Korzystanie ze zbiorów i usług MiPBP jest bezpłatne, z wyjątkiem kosztów określonych w cennikach opłat wprowadzonych właściwymi zarządzeniami p.o.Dyrektora.

W  szczególności są to koszty:

a) kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) wysyłania monitów (upomnień),
 c) utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych,
 d) kaucji zwrotnej,
 e) wytwarzania kopii kserograficznych,
 f) realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych.

§4
1.Kaucja zwrotna, o której mowa w §3 pkt.2 ppkt. d, jest wpłacana przez Użytkownika i stanowi zabezpieczenie zwrotu wypożyczonej   książki   i dotyczy użytkowników spoza powiatu radziejowskiego. Nie obowiązuje jednak uczących się w radziejowskich szkołach.
2.Wysokość kaucji określona jest w Załączniku Nr 1do Zarządzenia p.o.Dyrektora  Nr 3/2011
3.Kaucja podlega zwrotowi po uregulowaniu zobowiązań wobec MiPBP (zwrot wypożyczonych materiałów).
4.Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.
§5
1.Kara za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, o których mowa w §3 pkt.2 ppkt. a, naliczana jest za każdy tydzień   zwłoki, począwszy od drugiego dnia rozpoczynającego następny tydzień.
2.Wysokość kary określona jest w cenniku opłat zgodnych z Zarządzeniem  
 Nr 3/2011p.o.Dyrektora MiPBP.

 

Rozdział II
Uprawnienia do korzystania ze zbiorów

§6
1.Uprawnienia do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni i Czytelni Podręcznej mają osoby, które akceptują 
    warunki określone niniejszym Regulaminem.
§7
2. Uprawnienia do wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają stali mieszkańcy Radziejowa i  powiatu  
     radziejowskiego oraz uczniowie spoza powiatu uczący się w radziejowskich szkołach.
§8
  3.Uprawnienia do wypożyczania zbiorów na zewnątrz po wniesieniu zwrotnej kaucji pieniężnej mają 
   osoby spoza powiatu radziejowskiego oraz osoby czasowo zameldowane na terenie miasta i powiatu.
§9
4.Uprawnienia do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszyscy zainteresowani bez względu na miejsce  
    zamieszkania.

Rozdział III
Obowiązki użytkowników

§10
1.Warunkiem korzystania ze zbiorów Wypożyczalni jest zarejestrowanie się Użytkownika . 
2.Przy rejestracji Użytkownik powinien okazać dowód osobisty lub legitymację (szkolną, studencką ), na podstawie, której bibliotekarz wypisze zobowiązanie.
3.Pod zobowiązaniem Użytkownik złoży podpis, który jest jednoznaczny 
z akceptacją Regulaminu.
 4.Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o każdej zmianie adresu stałego zamieszkania, nazwiska lub innych danych niezbędnych do Jego identyfikacji.
Rozdział IV
Odpowiedzialność użytkownika
§ 11
W wypadku rażącego naruszenia Regulaminu MiPBP zastrzega sobie prawo 
do powiadomienia o tym fakcie Organy Prawa.
§12
1.Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia przed wypożyczeniem książki,
   w jakim jest ona stanie i ewentualnie zgłosić bibliotekarzowi swoje uwagi.
2.Użytkownik  ponosi  pełną odpowiedzialność materialną  za  wszelkie  uszkodzenia materiałów  
  bibliotecznych nie ujawnione w chwili ich wydania, a stwierdzone przy ich zwrocie.
§13
1.W razie zniszczenia lub utraty udostępnionego materiału bibliotecznego Użytkownik jest zobowiązany  dostarczyć identyczny egzemplarz,   a w razie braku możliwości takiego uregulowania - ponieść koszty wg wartości rynkowej lub szacunkowej dokonanej przez bibliotekarza MiPBP.
2.Użytkownik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub utraconego a następnie odnalezionego materiału bibliotecznego.
Rozdział V
Wypożyczanie na zewnątrz
§14
1.Użytkownik ma prawo wypożyczyć  na swoje nazwisko jednorazowo pakiet książek (4 egz.), na okres nie dłuższy niż :
*4 tygodnie – literaturę piękną
* 2 tygodnie –literaturę popularnonaukową
2.  Biblioteka może przedłużyć (prolongować) termin zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, ale może także zażądać zwrotu książek przed upływem terminu zwrotu,  jeśli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.
3.W przypadku, gdy czytelnik poszukuje książek, których nie ma w księgozbiorze, biblioteka sprowadza je w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na koszt użytkownika wg zasad określonych 
 w załączniku Nr 1 do Zarządzeniem Nr 3/2011p.o. Dyrektora MiPBP.
4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
 

         Rozdział VI
Przetrzymywanie książki

§15
1.  Za przetrzymywanie książek ponad ustalony niniejszym Regulaminem termin, biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł za tydzień za pakiet wypożyczonych tytułów. Kwota ta naliczana jest od 2 dnia kolejnego tygodnia po terminie.
2.Użytkownik pokrywa koszty wysłanych pod jego adres monitów.
3.Wysokość opłat za monit określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 3/2011 p.o. Dyrektora MiPBP.
4.Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie 
z przepisami prawa.
5.Przekroczenie terminu zwrotu książek skutkuje zablokowaniem możliwości dopożyczenia kolejnych tytułów.
6.Odblokowanie konta następuje po zwrocie wypożyczonych pozycji oraz po uiszczeniu kary za nieterminowy zwrot książek.
§16
1.Użytkownik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek, jeśli nie jest to tytuł poszukiwany przez innych Użytkowników.
Termin zwrotu można prolongować nie więcej niż 2 razy pod rząd.
2.Sposób uzyskania prolongaty
* osobiście
* pocztą elektroniczną na adres:              
  bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl
*telefonicznie na nr tel. 54 2853280

Rozdział VII
Wypożyczenia na miejscu

§17
Poniższych dzieł nie można wypożyczać na zewnątrz, a tylko skorzystać z nich na miejscu (prezencyjnie) 
w Czytelni Podręcznej
1. księgozbioru podręcznego Czytelni
2.regionaliów
3.wydawnictw wielotomowych powyżej 3 tomów
4. wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych informacyjnych
5.dzieł rzadkich, cennych, trudnych do nabycia                                                 

 

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

 

§18
1.Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania z wypożyczalni.
2.Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora MiPBP 
im. F. Becińskiego w Radziejowie.
3.MiPBP nie odpowiada za przedmioty i pieniądze wniesione do biblioteki.
4.Użytkownicy Wypożyczalni i Czytelni Podręcznej nakrycia wierzchnie i torby pozostawiają na wieszakach
§19
1.W pomieszczeniach biblioteki Użytkownicy powinni zachować się    w sposób zgodny z przyjętymi normami współżycia społecznego.
2.W szczególności obowiązuje:
zakaz spożywania posiłków i napojów w czytelniach, przy katalogach, przy stanowiskach komputerowych,
zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
zakaz korzystania z telefonów komórkowych
§20
Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji. p.o. Dyrektora MiPBP w Radziejowie.
§21
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2011 r. (Zarządzenie Nr 6/2011 Dyrektora z dnia 19 stycznia 2011r.).

Radziejów, 20.01.2011 r.

 


 

PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW 

 

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają wszyscy czytelnicy zgodnie z regulaminem biblioteki.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z Biblioteki jest zarejestrowanie się czytelnika. Czytelnik pełnoletni przy rejestracji powinien: 
         okazać dowód osobisty lub legitymację (szkolną, studencką);
         wypełnić czytelnie kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Warunek rejestracji nie jest wymagany przy korzystaniu przez czytelnika ze zbiorów na miejscu.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i dokumentu tożsamości.
 7. Czytelnik jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi dowód tożsamości zawsze, kiedy zostanie o to poproszony.
 8. Jeżeli czytelnik jest chory zakaźnie, nie może korzystać z Biblioteki.

§ 2.WYPOŻYCZANIE

 1. Biblioteka wypożycza do domu materiały biblioteczne, które nie są włączone do księgozbioru podręcznego oraz zastrzeżone do udostępniania na miejscu.
 2. Z księgozbioru Wypożyczalni i Czytelni czytelnik korzysta na zasadzie samoobsługi, przeglądając dowolną ilość książek, w czasie ograniczonym jedynie godzinami otwarcia Wypożyczalni.
 3. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielenia informacji o księgozbiorze, wydawnictwach informacyjnych i bibliograficznych, katalogach oraz do poradnictwa w wyborze lektury.
 4. W miejsce wyjętej do przejrzenia książki czytelnik zobowiązany jest włożyć zakładkę, w którą zaopatruje się po wejściu do Wypożyczalni, aby uniknąć przestawienia książek.
 5. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczeń.
 6. Poza Bibliotekę wypożyczać można jednorazowo 4 książki (woluminy) na okres miesiąca (beletrystyka) lub 2 tygodni ( literatura naukowa i popularnonaukowa)  oraz do 10 czasopism codziennych na okres 3 dni lub innych czasopism na okres 1 tygodnia.
 7. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przedłużyć osobiście lub telefonicznie, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 8. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w § 2 ust. 6
 9. Za przetrzymywanie książek użytkownik, zobowiązany jest wnieść stosowną do zarządzeń Dyrektora MiPBP opłatę. Wysokość opłat określona jest w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora w sprawie opłat pobieranych od czytelników za przetrzymywanie, zagubienie i zniszczenie materiałów bibliotecznych (do wglądu). Użytkownik musi także opłacić koszty wysyłanych upomnień i wezwań do zwrotu książek.
 10. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 11. Wypożyczone książki czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik winien dopilnować odnotowania zwrotu książek w celu uniknięcia nieporozumień.
 12. Jeśli czytelnik poszukuje książki, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka stara się na jego prośbę o jej sprowadzenie z innej placówki bibliotecznej  na koszt zamawiajacego i udostępnianie na miejscu.

§ 3.UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

 1. Biblioteka udostępnia posiadane materiały biblioteczne w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszyscy czytelnicy, którzy złożą w depozyt u bibliotekarza dokument z fotografią stwierdzający tożsamość.
 3. Zasady korzystania z Czytelni Internetowej określone jest odrębnym regulaminem.

§ 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących wspólnym dobrem kultury.
 2. Zauważone przed wypożyczeniem uszkodzenia książek czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.

§ 5. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI 

 1. Za szkody wynikające z zagubienia, uszkodzenia, bądź zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada użytkownik, który zobowiązany jest wnieść stosowną do zarządzeń Dyrektora MiPBP opłatę.
 2. Rekompensata za książkę zagubioną lub zniszczoną określona jest w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora w sprawie opłat pobieranych od czytelników za przetrzymywanie, zagubienie i zniszczenie materiałów bibliotecznych (do wglądu).
 3. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej, czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do jego pozostałych tomów. Po zwróceniu odnalezionego tomu Biblioteka oddaje wpłaconą kwotę, odliczając karę za przetrzymywanie książek.
 4. Za kwoty wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik korzystający z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zobowiązany jest przestrzegać ustaleń porządkowych obowiązujących w danej placówce Biblioteki.
 2. Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnik może wpisać do zeszytu życzeń i wniosków.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

 


 

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  INTERNETU

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

 

1.    Ze stanowiska komputerowego może korzystać każda osoba, która zapozna się z niniejszym regulaminem.
2.    Podstawą korzystania z internetu jest wpisanie się do zeszytu odwiedzin (rejestru korzystania z multimediów) i wyrażenie zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych (imię, nazwisko) przez bibliotekę w celu statystycznym.
3.    Korzystanie z internetu jest bezpłatne.
4.    Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służyć może wyłącznie do zaspokojenia potrzeb informacyjnych i edukacyjnych użytkowników. 
Zabronione jest wykorzystywanie go do celów komercyjnych a także sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
5.    Użytkownikowi korzystającemu z komputera zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian zarówno w konfiguracji komputerów jak i w zainstalowanym oprogramowaniu.
6.    Za dane i dokumenty czytelników, użytkowników pozostawione na dyskach lokalnych, dyskach sieciowych lub podane na stronach internetowych dane i hasła oraz za pozostawione w napędach nośniki biblioteka i bibliotekarze nie odpowiadają.
7.    Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i inne nieprawidłowości z nimi związane  należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
8.    Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania sprzętu komputerowego.
9.    Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece na podstawie decyzji dyrektora BIBLIOTEKI.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2019r.

Lokalizacja

Biblioteka