533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

Patron

Franciszek Beciński urodził się 5 września1897 r. w Pilichowie jako syn Walentego, rolnika kilku morgowego gospodarstwa  i Jadwigi z  Krysiaków. Od najmłodszych lat Franciszek ze względu na trudną sytuację materialną rodziny pracował przy wypasie bydła, m.in. u swoich dziadków w Dąbiu Kujawskim. Umiejętność czytania i pisania , którą posiadł dzięki matce,  zaprowadziła go w wieku 7 lat do  dąbskiej biblioteki.

W latach 1912-1917 uczył się kowalstwa w Sędzinie, by po powrocie do rodzinnej wsi założyć niewielki warsztat kowalski. Chęć zdobywania wiedzy zaspokajał na zajęciach Koła Samokształceniowego, założonego w 1917 r. w Byczynie. Był tam także współorganizatorem Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej .

W 1919 r. został powołany do 9 pułku strzelców konnych. Po odbyciu szkolenia w warszawskiej szkole podchorążych znalazła się na froncie. Walczył m.in. na Wołyniu pod Dubnem. Dwukrotnie uciekał z niewoli. Po powrocie z wojska w 1922 r poślubił Stanisławę Krysiak z Kwilna i na zakupionej w Byczynie ziemi założył warsztat kowalski.

W Byczynie także realizował swoje pasje społecznikowskie pełniąc honorowo funkcje bibliotekarza miejscowej biblioteki, aktywnie działając w Kole ZMW, zespole teatralnym i publikując w gazetce „Czyn” swoje pierwsze opowiadanie. W 1925 r. został prezesem nowo powstałej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej im Franciszka Stefczyka, rok później współorganizował Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Pierwszy  wiersz Becińskiego  pt. ”Brzask” ukazał się na łamach „Dziennika Kujawskiego”  w marcu 1926 r. dzięki poleceniu lekarza z Dobrego - Romana Gutowskiego.  W dodatku oświatowo-społecznym  do tegoż czasopisma – „Piast”- wielokrotnie drukowano utwory poety z Pilichowa. W 1934 r. w poznańska Drukarnia Rolnicza Jana Kuglina wydała pierwszy tomik poezji  - „Modraki i maki z kujawskich równin”. W 1935 r.  został opublikowany tom opowiadań i nowel -  „Smętnice ziemi”.

Kolejne przedwojenne lata poświęcił Beciński reportażom, wspomnieniom, felietonom i etnograficznym opowiastkom – „Jak się tańczy kujawiaka”, „Kujawski świat czarów”, które to ukazywały się w „Dzienniku Kujawskim”. W tej samej gazecie od wiosny do jesieni 1938r. publikowano w odcinkach powieść -  „ Wieś na zakręcie drogi”. Jesienią 1939 r.  poeta wstąpił do ZWZ - AK i przyjął pseudonim ”Grażyna”. Przez całą wojnę pracował w Dobrem w cukrowni, co uchroniło go od wywózki na przymusowe roboty do Niemiec. W 1940 i 1943r. r. uniknął groźby rozstrzelania  przez Niemców, a w 1945 r. przez NKWD - za udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Po zakończeniu II wojny światowej Franciszek Beciński nadal pracował w cukrowni w Dobrem, a od 1959 r. potrzeba wykształcenia dzieci zmusiła poetę do ponownego zajęcia się kowalstwem. Cały jednak wolny czas poświęcał pisaniu 
i nawiązywaniu kontaktów z redakcjami i środowiskami literackimi Kujaw i Pomorza W 1963 roku został ponownie ”odkryty , a Kujawsko Pomorskie Towarzystwo Kulturalne przyznało Mu stypendium literackie i wydało tomik wierszy pt. „Liść z polnej gruszy”, w którym znalazły się wiesze pisane w latach 1932-1938.  Dziesięć lat później  to samo Towarzystwo publikuje kolejny tomik wierszy poety pt. „Melodie ziemi ” obejmujący twórczość  lat 1967-1973.

Utwory poety z Kujaw znalazły także swoje miejsce w  opracowanej przez Jana Szczawieja „Antologii współczesnej poezji ludowej”. Za tymi publikacjami szły wyróżnienia i stypendia także Ministerstwa Kultury i Sztuki, zamienione w 1974 roku na rentę twórczą. Poecie nie dane było jednak cieszyć się nią długo. Zmarł 3 lipca 1975 roku w Pilichowie  i został pochowany na cmentarzu w Byczynie.

W 1993 roku staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznj w Radziejowie został  wydany tomik wierszy – „Z dnia wczorajszego”, opracowany  przez syna poety Adama ,  polonistę lubranieckiego liceum. Utwory w nim zawarte powstawały w różnym czasie i poświęcone są m.in. ofiarom Katynia, powstańcom warszawskim i ofiarom strajku gdańskiego z grudnia 1970 roku. W tomiku tym poeta dał także najmocniej wyraz swym uczuciom religijnym.

W 1996 roku staraniem Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego i Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie zostało opublikowane jedyne sceniczne dzieło poety – "Wesele na Kujawach" , w którym  podkreślał  wartość tradycji wiejskiej – wierzeń, obrzędów, zwyczajów, opowieści i pieśni kujawskich.

Z inicjatywy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Radziejowie został także wydany  w 2004 r. „Wybór Poezji” obejmujący utwory pisane w latach 1931-1950 oraz  powieść  „ Pochód Czarnego Krzyża”  stanowiącą zapiski wojenne poety.

W dowód  wdzięczności  dla "piewcy Kujaw" mieszkańcy ziemi kujawskiej uczcili  pamięć Franciszka Becińskiego czyniąc Go patronem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie,Publicznego Gimnazjum w Radziejowie, Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego w Lubrańcu, Szkoły Podstawowej w Paniewie  i rodzinnym Pilichowie. Pod patronatem Franciszka Becińskiego odbywa się także w Inowrocławiu i Radziejowie (przemiennie co rok) Konkurs Recytatorski oraz organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę  Publiczną w Radziejowie   Ogólnopolski Konkurs Literacki.

Lokalizacja

Biblioteka