533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciska Becińskiego w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.bibliotekaradziejow.cdx.pl


Data publikacji strony internetowej : 18.12.2018r.
Data istotnej aktualizacji : 06.03.2020r.


Storna internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
– brak opisów zdjęć 
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Krzysztof Wątrobicz bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54-285-32-80. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacja o procedurze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/ 


Dostępność architektoniczna
Budynek  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznj im.Franciszka Beićńskiego  w Radziejowie stanowi odrębny  dwukondygnacyjny  obiekt usytuowany przy ulicy Objezdnej  33 w Radziejowie (88-200 Radziejów), którego wejście główne mieści się od strony  przy bibliotecznego parkingu. Parking posiada jedno oznakowane miejsce dla samochodu osoby niepełnosprawnej.                                                                                               Wejście do budynku jest szerokie, bez progowe, oznakowane taśmą sygnalizującą dla osób niedowidzących. Podwójne oszklone drzwi są dość ciężkie. Wejście główne na parterze budynku  prowadzi do Wypożyczalni dla dorosłych, pracowni multimedialnej oraz stanowisk komputerowych. Dojście do regałów z książkami – szerokie. Na parterze mieści się także Sala małych spotkań kameralnych i stała galeria fotograficzna – do tych ostatnich,  wejście nie ma zniwelowanej bariery architektonicznej. Niewielki próg jest łatwy do pokonania przy pomocy osoby towarzyszącej osobie na wózku lub pracownika Biblioteki. Na parterze po prawej strony od wejścia głównego, obok schodów prowadzonych na piętro budynku mieści się winda dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta także dostosowana dla tej grupy użytkowników Biblioteki. Na piętrze Biblioteki po opuszczeniu windy po prawej stronie znajduje się  szerokie, bez drzwiowe przejście prowadzące do niewielkiego holu. Po lewej stronie znajdują się dwa pomieszczenia. Pierwsze z nich, bez drzwiowe  kieruje do Wypożyczalni dla dzieci, drugie opatrzone szerokimi drzwiami do Czytelni naukowej  i Działu Regionaliów.

W obu pomieszczeniach jest możliwość swobodnego dostępu wózków  do półek z książkami oraz stanowisk komputerowych.                                         W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 


Opublikowane zdjęcia nie posiadają  opisu alternatywnego 
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersję kontrastową - kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
elementy tekstowe mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
wyróżnienie odnośników
wyróżnienie  nagłówków poszczególnych materiałów tematycznych i odnośników.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Lokalizacja

Biblioteka