533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
01.022020

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

ROK ŚW. JANA PAWŁA II – w 100 rocznicę urodzin

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie ogłasza


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
– „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

 

1.    Organizator  konkursu -  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

2.    Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z  powiatu Radziejów.
Prace konkursowe będą oceniane w  trzech kategoriach:
- kategoria I:   dzieci przedszkolne
- kategoria II:  klasy I - III szkoły podstawowej
- kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej

3.    Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem:
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (postać, życie, działalność  Św. Jana Pawła II)
 4. CELE KONKURSU:
   -  rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem
       i działalnością Papieża Św. Jana Pawła II;
   -  kultywowanie pamięci o Papieżu Św. Janie Pawle II.
   -  promowanie młodych talentów.

5.    Techniki i format wykonania prac:
      - malarstwo
      -  rysunek
      - wydzieranka, wyklejanka, kolaż
      - format pracy: A3

6.    Termin składania prac do: 20 kwietnia 2020r.
Każdą pracę  należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę), dokładną nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
Do każdej z prac należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wzór zgody poniżej:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

 

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka
………………………………………….
        (imię i nazwisko)
przez organizatora konkursu Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie  na potrzeby związane z konkursem
(potrzeby zostały wyszczególnione w regulaminie konkursu)
pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”
 ( - zgodnie z   ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  2016/679 z  dnia  27 kwietnia   2016 r . w  sprawie   ochrony osób  fizycznych  w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO
 
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis)
* niepotrzebne skreślić

 

 


Cele przetwarzania danych osobowych w konkursie
pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Dane osobowe uczestników konkursu
będą przetwarzane przez organizatora konkursu:
w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród, wystawą pokonkursową, oraz informacjami w mediach (prasa, internet) zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

Uwagi:
– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Lokalizacja

Biblioteka