533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Danuta Wielgosz - Dyrektor Biblioteki
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów

Statut biblioteki

 

Załącznik do Uchwały nr XXVII/204/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014 r.

 


STATUT  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. F. Becińskiego w Radziejowie


 
Rozdział 1


Postanowienia ogólne


§ 1.1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.
2. Podstawami prawnymi działania Biblioteki w szczególności są:
a) Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. ,poz. 406),
b) Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.642 ze zm.)
c) Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.),  
d) Ustawa z 29 sierpnia 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury miasta Radziejów, zwanego dalej Organizatorem.   
§ 3. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisania do rejestru Biblioteka uzyskuje osobowość prawną.     
§ 4.1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Radziejów, ulica Objezdna 33 – nieruchomość użyczona placówce przez samorząd miasta Radziejów na cele statutowe.
2. Terenem działania Biblioteki jest miasto Radziejów i Powiat Radziejowski  w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
3. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych  do kompetencji innych organów i jednostek.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.
5. Biblioteka używa pieczęci o treści: „Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  im. F. Becińskiego w Radziejowie”.
 
 
Rozdział 2


Cele i zadania Biblioteki


§ 5.1. Celem ogólnym działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.
Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów i  dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
a) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych  i samokształceniowych,
b) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i powiatu,
c) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,
d) tworzenie  i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
e) udzielanie pomocy merytorycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez gminne biblioteki publiczne z terenu Powiatu Radziejowskiego zgodnie z Porozumieniem z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia Bibliotece zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Radziejowskiego,
f) organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu,                          
g) prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej dorobek intelektualny mieszkańców miasta i powiatu,
h) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych.
§ 6. Biblioteka może podejmować inne działania służące zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkańców miasta i powiatu i realizowaniu ich polityki kulturalnej.
 
 
 
Rozdział 3


Zarządzanie i organizacja


§ 7.1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Organizator zgodnie z ustawą z dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor Biblioteki w szczególności:
a) odpowiada za merytoryczne i finansowe wyniki działalności Biblioteki oraz zarządza majątkiem instytucji,
b) zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników,
c) ustala roczny plan finansowo-rzeczowy z zachowaniem wysokości dotacji  Organizatora  w terminie przez niego ustalonym,
d) sporządza roczny plan działalności merytorycznej w terminie określonym przez Organizatora,  
e) sporządza plany eksploatacji, remontów i modernizacji, nadzoruje ich realizację,
f) przedstawia Organizatorowi półroczną i roczną informację o realizacji działalności merytorycznej zgodnie z wyznaczonym terminem przez Organizatora,
g) przedstawia Organizatorowi, w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych, informację półroczną oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowo-rzeczowego,
h) ustala szczegółową organizację wewnętrzna Biblioteki, określa regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w niej związków i stowarzyszeń zawodowych,
i) ustala w oparciu o obowiązujące przepisy system wynagradzania pracowników Biblioteki.
§ 8.1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia dyrektor,  po uprzednim zaopiniowaniu przez Organizatora.
3. Biblioteka posiada w swojej strukturze organizacyjnej oddziały i filię.  
4. Biblioteka posiada następujące oddziały:
a) Wypożyczalnia dla Dorosłych,
b) Wypożyczalnia dla Dzieci,
c) Czytelnia,  
d) Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Bibliotecznych,
e) Dział Księgowości,
f) Dział Obsługi.
5. Filia mieści się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie i swym zakresem działania obejmuje chorych z terenu miasta i Powiatu Radziejowskiego oraz personel szpitala.
6. W miarę możliwości dyrektor Biblioteki może tworzyć nowe działy, łączyć lub likwidować istniejące.                                                
§ 9.1. Dyrektor Biblioteki ustala zakresy czynności pracowników Biblioteki i tryb załatwiania powierzonych im spraw, w wydanych regulaminach i zarządzeniach wewnętrznych.
2. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia, towarzystwa   i kluby związane z jej podstawową działalnością.
 
Rozdział 4


Gospodarka finansowa


§ 10.1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowo-rzeczowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi  w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowo-rzeczowego.
4. Dyrektor Biblioteki ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego  do zatwierdzenia przez Organizatora, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.
5. Źródłami środków finansowych  mogą być także :
a) dochody własne,
b) darowizny,
c) dotacje celowe,
d) inne wpływy.
§ 11. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych  w odrębnych przepisach, przeznaczając dochód na działalność statutową.
 
Rozdział 5


Postanowienia końcowe
 
§ 12.1. Statut Biblioteki uchwala Rada Miasta Radziejów.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

***************************************************************************************************************************

 

 

UCHWAŁA NR XIV/112/2016
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 29 sierpnia 2016 roku


w sprawie zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o smorządzie  gminnym (Dz.U. z 2016 , poz. 446), oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o  bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz 642 ze zm. poz. 908, z 2013 r. poz. 829), uchwala się co następuje:


§ 1. Zmienia sie treść § 5 ust.2  pkt 2 Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Radziejowie stanowiacego załącznik do Uchwały Nr XXVII/204/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Radziejowie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Poz. 2222), który otrzymuje  brzmienie:
" § 5 ust.2 pkt 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, opracowywanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych  materiałów informacyjnych, przedmiotów zwłaszcza dokumentujacych dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i powiatu,
w szczególności poprzez organizowanie stałych ekspozycji, zwiazanych z historią i tradycją regionu".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 


Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak

 


UZASADNIENIE
                    
Zmiana statutu ma na celu poszerzenie zakresu działania M i P Biblioteki Publicznej w Radziejowie.  Przyjęty zapis umożliwi bibliotece pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, opracowywanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych  materiałów informacyjnych, przedmiotów, zwłaszcza dokumentujacych dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta
i powiatu.  Zadania te będą realizowane również poprzez organizowanie stałych ekspozycji, związanych z historią i tradycją regionu, w tym prowadzenie Radziejowskiej Izby Regionalnej.
Organizator przeprowadził procedurę wynikającą z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Zważywszy powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

 

*********************************************************************************************************************************

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/96/2016 RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm. poz. 908, z 2013 r. poz. 829), uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się treść §4 ust. 1 Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/204/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 2222), który otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. . Siedzibą Biblioteki jest Radziejów, ul. Objezdna 33 – nieruchomość jest własnością Biblioteki, w której realizowane są cele statutowe.”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/204/2014
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm. poz. 645 i 1318) oraz
art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm. poz. 908, z 2013 r. poz. 829), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/30/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 66, poz. 1086 z dnia 4 czerwca 2007 roku).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak

 


U Z A S A D N I E N I E

W związku z istotnymi zmianami ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 406) konieczne jest dostosowanie postanowień statutu do obowiązujących regulacji prawnych.

 

 

Lokalizacja

Biblioteka